INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

Reprezentacja powiatu giżyckiego, rozegrała bardzo dobre zawody na Stadionie Miejskim w Barczewie, w ostatnią sobotę 15 maja br. Mimo przegranego meczu finałowego w Lidze Europy potencjał zespołu i indywidualne możliwości poszczególnych zawodników zostały zauważone przez organizatorów i grono trenerskie.

Czytaj więcej: Wychowanek LUKS ZSO Wydminy najlepszym zawodnikiem ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej U-11...
Admin
Kategoria:

Bieganie przełajowe ma wiele pozytywnych aspektów. Udział w tego typu imprezie, jest bez wątpienia doskonałym elementem uzupełnienia treningu oraz obserwacji woli walki u młodych sportowców. Tym bardziej satysfakcjonujący jest wynik sportowy, który uzyskali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, których w codziennym treningu priorytetem bez wątpienia jest futbol.  

Czytaj więcej: Bardzo dobry występ wychowanków LUKS Sport z Kulturą ZSO Wydminy w XI Jaćwieskich Wiosennych...
Admin
Kategoria:
SO.0050.55.2018
 
ZARZĄDZENIE NR 36/2018
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 08 maja 2018 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
 
Na podstawie oraz art. 63 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z n 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), zarządza się, co następuje:
 
§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
2. Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści;
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
3) na stronie internetowej Gminy Wydminy,
4) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.