INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

staz
Kategoria:

Wójt Gminy Wydminy zaprasza mieszkańców na bezpłatne szkolenia cyfrowe w ramach projektu „Ja w Internecie ”

programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji

Cyfrowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Gmina Wydminy otrzymała grant w wysokości 89 600 złotych na sfinansowanie szkoleń oraz zakup sprzętu komputerowego.

Szkolenia będą prowadzone dla osób powyżej 25 roku życia (w tym również osób niepełnosprawnych).

Uczestnik szkoleń może wybrać interesujący go obszar tematyczny spośród siedmiu szkoleń tematycznych:

Czytaj więcej: Szczegóły Rekrutacji Programu ,,Ja w Internecie''.
Admin
Kategoria:

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Wójt Gminy Wydminy informuje, iż producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła w 2019 roku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego będą przyjmowane w dwóch terminach:

  1. od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku

- do wniosku należy dołączyć faktury VAT ( lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

  1. od 1 sierpnia 2019 roku do 2 września 2019 roku

- do wniosku należy dołączyć faktury VAT( lub ich kopie) dokumentujące zakup  oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:

100 litrów x ilość ha użytków rolnych x 1,00 zł

oraz

 30 litrów x średnia roczna liczba dużych jednostek  przeliczeniowych bydła* x 1,00 zł

* W odniesieniu do bydła dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wójt Gminy Wydminy wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

UWAGA!  Od 2019 roku zmienił się również wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

                  Wnioski z lat ubiegłych są nieaktualne.