INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

miasto

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

Informacja

Informuję, że dnia 10 kwietnia 2020 roku Urząd Gminy Wydminy jest czynny do godz. 13:00.

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Admin
Kategoria:

       Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wydminy 7marca 2020r. uchwalono wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców.

         Radni uchwalili : Uchwałę NR XIX/111/2020 z dnia 07 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz Uchwałę NR XIX/112/2020 z dnia 07 kwietnia 2020r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Oba akty prawne pomogą przedsiębiorcom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji spowodowanej koronawirusem.

              Wójt Gminy Wydminy Radosław Król: „Przyszło nam się zmierzyć z ogromnym wyzwaniem, sytuacją której się nie spodziewaliśmy. W tym ciężkim okresie należy przede wszystkim zachować rozsądek i odpowiedzialność. Chcę wszystkich Państwa uspokoić i poinformować, że zarówno Wójt, Urząd Gminy jak i Rada Gminy intensywnie pracują. Problem pandemii dotyczy każdego z nas, nie tylko w kwestiach zdrowotnych, ale także gospodarczych i ekonomicznych. W związku z tym, jako Wójt w porozumieniu z Radą Gminy Wydminy podjąłem następujące kroki, które mają na celu wsparcie potrzebujących mieszkańców, w tym również lokalnych przedsiębiorców.”

           Wszelkich informacji udzielą urzędnicy gminni.

Admin
Kategoria:

ZARZĄDZENIE nr 19/2019/2020
Dyrektora ZSO w Wydminach
z dnia 23.03.2020 r.
Na podstawie:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410)
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
• art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiegaiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374)
§1
Polecam wykonywanie kształcenia na odległość, tj. poza siedzibą Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
§2
Za organizację kształcenia na odległość w klasie odpowiada wychowawca klasy.
§3
Obowiązki wychowawcy: do 25 marca stworzyć tygodniowy plan nauki zdalnej, uwzględnia-jący równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć i dostosowanie do możliwości psychofizycznych ucznia; tygodniowy plan przesłać dyrektoro-wi do akceptacji; powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka dziecka.
§4
Obowiązki nauczycieli: zweryfikować dotychczasowe programy nauczania tak, by dostosować je do wybranej metody kształcenia na odległość; określić tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas i przesłać go wychowawcom.
§5
Obowiązki przewodniczących Zespołów Przedmiotowych: dostosować Przedmiotowe Zasady Oceniania do wymogów kształcenia na odległość.
§6
Podstawową formą kontaktu i konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami jest e – dziennik, telefon komórkowy, poczta mailowa. W szczególnych przypadkach materiały w formie drukowanej dostępne będą w szkole zgodnie z harmonogramem dyżurów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. (Załącznik nr 1).
§7
Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2020 r.
Dorota Fiedorczyk
Załącznik nr 1
do ZARZĄDZENIE nr 19/2019/2020
Dyrektora ZSO w Wydminach
z dnia 23.03.2020 r.
Harmonogram dyżurów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
Dzień tygodnia
Godziny
Miejsce
Nauczyciel
PONIEDZIAŁEK
9.00 – 12.00
Biblioteka (parter)
M.Popławska
14.00-17.00
W.Michałowska
CZWARTEK
9.00 – 12.00
Biblioteka (parter)
E.Zastocka
14.00 – 17.00
E.Thomas

Admin
Kategoria:

Szanowni Państwo,

Uruchamiamy nową formę kontaktów psychologów z klientem, a mianowicie, będą prowadzone konsultacje telefoniczne pod numerem 87/421 00 19 wewnętrzny 213 w Punkcie Konsultacyjnym. Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia bardzo prosimy kontaktować się z konsultantem w celu umówienia rozmowy/konsultacji.