Bieżące inwestycje w naszej gminie

REMONT ALEI WIDOKOWO-SPACEROWEJ NAD JEZIOREM WYDMIŃSKIM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

W dniu 2.04.2013 roku podpisano umowę z Wykonawcą, Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. Gajewo na realizację inwestycji pn: ”Remont alei widokowo – spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą” na kwotę 1 432 505,67 zł brutto. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim, zakres umowy głównej obejmowały prace polegające na:

 

 • Remoncie istniejącej ścieżki wokół jeziora Wydmińskiego, polegającego na utwardzeniu jej nawierzchni kostka betonową oraz płytami ażurowymi, z wyłączeniem terenu należącego do Lasów Państwowych i Gminy Wydminy po drugiej stronie jeziora.
 • Remoncie ścieżki na terenie wyspy, polegającym na wykarczowaniu zakrzaczeń i usypaniu nawierzchni szutrowej.
 • Wykonaniu zejścia do mostu „Garbatego” od strony drogi wojewódzkiej w postaci betonowych stopni.
 • Utwardzeniu miejsc postojowych przy drodze wojewódzkiej kostką betonową.
 • Utwardzeniu nawierzchni części dróg gminnych kostka betonową.
 • Uzupełnieniu istniejących dróg z nawierzchnią brukową kamieniem z rozbiórki i nowego materiału.
 • Utwardzeniu nawierzchni części dróg gminnych płytami betonowymi ażurowymi na całej powierzchni drogi a częściowo w postaci dwóch pasów płyt ażurowych.
 •  Rekultywacji plaży przy moście „Garbatym”.
 • Ustawieniu lamp solarnych w ilości 51 szt.
 • Wykonaniu placu zabaw na plaży przy moście.
 • Wykonaniu boisk do piłki siatkowej, 2 szt.
 • Ustawieniu wiaty turystycznej z ławkami i grillem.
 • Wyremontowaniu mostu „Garbatego”, polegającego na wymianie pokładu.
 • Wyremontowaniu dwóch pomostów, polegającego na wymianie pokładu.
 • Ustawieniu ławeczek zewnętrznych na trasie alei z kostki betonowej.
 • Ustawieniu koszy betonowych w ilości 20 szt.

W trakcie wykonywania prac, zaistniała konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego do zadania, polegającego na wymianie poręczy na moście „Garbatym” oraz pomoście, poszerzeniu boisk do siatkówki, regulacji studni sanitarnych na terenie miejsc postojowych przy drodze wojewódzkiej, wycince kolidujących drzew na trasie alei i w miejscu poszerzenia boisk oraz wymianie rury kanalizacji deszczowej na ulicy Kościelnej. Po długich negocjacjach ustalono kwotę robót uzupełniających w wysokości 43 199,20 zł brutto.
Kosztorysant nie uwzględnił w/w prac w pierwotnej wycenie inwestorskiej, gdzie określanie prac remontowych dotyczących inwestycji odbywało się w roku 2010 – 2011.
W związku z ciągłymi monitami mieszkańców, dotyczącymi wykonania przy okazji realizacji inwestycji, dodatkowych prac o podobnym charakterze co zakres umowy głównej, Gmina Wydminy złożyła wnioski o ujęcie w budżecie kwoty, oszacowanej zgodnie z kosztorysami inwestorskimi. Prace dodatkowe do wykonania zgodnie z potrzebami mieszkańców, to:

 • Wykonanie drogi o nawierzchni żwirowej, znajdującej się na działce gminnej nr 595, zlokalizowanej wzdłuż trasy alei. w/w droga zapewnia dojazd do posesji  przyległych do trasy inwestycji .
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, zamiast ułożenia dwóch pasów płyt ażurowych, na połączeniu ul. Źródlanej i zjazdu do jeziora z ul. Suwalskiej.
 • Wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej od zjazdu do jeziora z ul. Suwalskiej w prawo, zapewniając dojazd do działki.
 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, dojazd do działki nr 547/3 od ul: Spadowej.
 • Wykonanie schodów na odcinku 20 m na ul. Spadowej wzdłuż budynków.
 • Wykonanie wjazdu i zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej na most „Garbaty” dla wszelkiego rodzaju wózków i wózków inwalidzkich.

Łączna kwota w/w robót dodatkowych to 43 282,44 zł brutto.
Z racji wystąpienia konieczności wykonania robót uzupełniających opisanych na początku, jak również z uwagi na trudne warunki klimatyczne na początku kwietnia,  a przede wszystkim wstrzymanie prac na ul: Źródlanej z uwagi na lokalizację drogi częściowo w granicach działki prywatnej i konieczność z tego względu aneksowania umowy o dofinansowanie, umowa z Wykonawcą została przedłużona do 31.08.2013 r.

REMONT ŚWIETLICY W SZCZEPANKACH

W dniu 6.06.2013 r. została podpisana umowa z Wykonawcą „Gastronom – Mikuła Sp. J. na realizację inwestycji pn: „Remont świetlicy w Szczepankach”, na kwotę 196 520,70 zł brutto. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wykonywanym z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, za pośrednictwem sołtysa wsi Szczepanki, zakres umowy głównej obejmowały prace polegające na:

 • Remoncie dachu wraz z izolacją poddasza.
 • Wykonaniu remontu pomieszczeń świetlicy, m.in. Wykonaniu , w części pomieszczeń, nowych posadzek, wybudowaniu komina uwzględniając możliwość rozprowadzenia ciepłego powietrza, wymianie drzwi, utworzeniu łazienki, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej, itp.
 • Wykonaniem remontu elewacji wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych ,
 • Wymianie stropu drewnianego wraz z okładzinami,
 • Wykonaniu opaski z kostki betonowej wokół budynku,
 • Wykonaniu ogrodzenia wraz z zamontowaniem bramy i furtki,
 • Wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej i montażu zbiornika na nieczystości,
 •  Wykonaniu przyłącza wodociągowego z istniejącej sieci.

Po przystąpieniu do prac, stwierdzono konieczność wykonania prac dodatkowych polegających na wykonaniu wieńca pod montaż więźby dachowej, konieczności wykonania izolacji poziomej i pionowej fundamentów. Na wniosek sołectwa uwzględniono również propozycję przesunięcia komina wraz z dostawieniem przewodu spalinowego. Wniosek został złożony na początku lipca i opiewał na kwotę 26 436,18 zł brutto.
W między czasie Wykonawca wraz z inspektorem nadzoru zgłosił konieczność uwzględnienia kolejnych prac niezbędnych do realizacji kolejnych etapów prac. Prace o których mowa to:

 • Zagruzowaniu odkrytych podczas prac rozbiórkowych pomieszczeń piwnicznych,
 • Ociepleniu fundamentów styropianem,
 • Wyniesieniu istniejącego starego układu pomiarowego en. elektr. poza budynek, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W/w prace wyceniono na kwotę 8 296,72 zł brutto.
W związku z brakiem decyzji  co do wykonania w/w prac dodatkowych, Wykonawca wniósł pismo, mówiące o wstrzymaniu prac na obiekcie, do momentu podpisania umowy na roboty dodatkowe. Z uwagi na brak środków w planie inwestycyjnym, wnioskowaliśmyo ich zabezpieczenie w budżecie.

WYKONANIE PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W GMINNYM BUDYNKU  – OŚRODEK ZDROWIA W WYDMINACH

  W dniu 13.03.2013 r. została zawarta umowa z Wykonawcą R.M. „Dobre budownictwo” na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy GOZ w Wydminach. Projekt obejmował  wykonanie rampy wjazdowej dla osób niepełnosprawnych, wykonanie zadaszenia nad wejściem oraz przebudowę schodów wejściowych. Wykonawca nie wywiązał się z określonego w umowie terminu zakończenia prac, tj. do 17.05.2013 r. W związku z tym naliczone zostały kary umowne, a prace z umowy głównej zakończono dn. 20.06.2013 r. Kosztorys inwestorski obejmował jedynie prace budowlane przy realizacji podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  Przedmiary prac zostały wykonane zgodnie z projektem nowo powstałej budowli. Nie uwzględniono remontu chodnika przy podjeździe. Istniejąca nawierzchnia z płytek chodnikowych jest w fatalnym stanie, z miejscowymi brakami. W związku z tym Urząd Gminy oszacował koszty związane z jej wymianą i złożył wniosek o ujęcie kwoty 18 303,73 zł brutto w budżecie.

Przewiń do góry