Cała Polska Strefą Inwestycji

Cała Polska Strefą Inwestycji
Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej
przez Specjalne Strefy Ekonomiczne na terenie całej Polski (również m.in. na terenach
będących własnością przedsiębiorstw), a nie jak do tej pory wyłącznie na nieruchomościach
objętych granicami strefy.

W województwie warmińsko mazurskim przedsiębiorcy mogą otrzymać najwyższą w skali
kraju pomoc publiczną w formie zwolnienie od podatku dochodowego – do 70% wartości
nowej inwestycji.
Nowa inwestycja rozumiana jest jako: inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości
niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie
zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacja produkcji
przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w
przedsiębiorstwie lub zasadnicza zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego
przedsiębiorstwa.
Uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego jest możliwe po spełnieniu dwóch kryteriów:
ilościowych (poniesienie minimalnych kosztów inwestycji uzależnionych od poziomu
bezrobocia w powiecie, w którym ma być realizowana nowa inwestycja i wielkości
przedsiębiorstwa) oraz jakościowych (m.in. wspierających projekty zakładające m.in.
prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla
pracowników).
Pomoc przydzielana jest na czas określony. Dla województwa warmińsko-mazurskiego jest to
najdłuższy okres w Polsce – 15 lat (jest to okres na wykorzystanie pomocy publicznej).
Oferowaną pomoc mogą otrzymać firmy z sektora tradycyjnego przemysłu, niektóre firmy z
sektora usług: informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i
technicznych, usług w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych
itp. Działalność wykluczona to między innymi: produkcja pierwotna produktów rolnych,
sektor rybołówstwa i akwakultury, sektor budownictwa okrętowego, usługi hotelarskie i
gastronomiczne, roboty budowlane.
Dla województwa warmińsko – mazurskiego (bez dwóch powiatów: gołdapskiego i ełckiego)
właściwym do udzielania ww. pomocy jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa
Ekonomiczna SA.
Szczegółowe informacje nt. możliwości i kryteriów otrzymania pomocy, znajdują się na
stronie internetowej www.wmsse.com.pl, w zakładce „dla Inwestorów” która zawiera:
· „INFORMACJE WSTĘPNE” – podstawowe informacje dotyczące nowego
mechanizmu udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej;
· „KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY” – informacje dotyczące wielkości pomocy
publicznej, którą mogą otrzymać przedsiębiorcy, kosztów inwestycji kwalifikujących
się do objęcia pomocą, przykładów obliczenia maksymalnej należnej kwoty pomocy,
a także definicje mikro, małego, średniego oraz dużego przedsiębiorstwa oraz nowej
inwestycji.;
· „DECYZJA O WSPARCIU” – informacje dotyczące warunków, które przedsiębiorca
jest obowiązany spełnić, aby otrzymać decyzje o wsparciu, okresu ważności decyzji,
kryteriów ilościowych (szczegółowe wyliczenie kosztów kwalifikowanych inwestycji,
które przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść w zależności od lokalizacji zostało
przedstawione na mapie), kryteriów jakościowych oraz procedury uzyskania decyzji o
wsparciu;
· „KALKULATOR ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH” – formularz pozwalający
oszacować wielkość zwolnienia z podatku dochodowego, należnego z tytułu
prowadzenia działalności;
· „DOKUMENTY DO POBRANIA” – dokumenty przydatne w trakcie ubiegania się o
wydanie decyzji o wsparciu.

{pdf=https://wydminy.pl/images/pliki/net WMSSE_ULOTKA.pdf|100%|300|native}

Przewiń do góry