door to door

 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych


ZARZĄDZENIE NR 65/2020

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 29 lipca 2020 roku

w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn.: „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 5 Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Wydminy w tym z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w kwestii przygotowania projektu dokumentu pn.: „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”.

§ 2. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii interesariuszy, czyli osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności na usługę transportową na terenie Gminy Wydminy do placówek zdrowia, rehabilitacji, placówek prowadzących działania aktywizacji społecznej, edukacyjnych, kulturalnych czy do zakładów pracy, gdzie transport jest utrudniony.

§ 3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 29 lipca do 12 sierpnia 2020 roku w granicach administracyjnych Gminy Wydminy.

§ 4. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu pn.: „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door” stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia (POBIERZ).

§ 5. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie ankiet, wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia (POBIERZ).

§ 6 . Formularz ankiety dostępny jest na stronie internetowej Gminy Wydminy: https://wydminy.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”, w kancelarii Urzędu Gminy oraz w GOPS Wydminy.

§ 7. Wypełnione ankiety należy:

  1. złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Wydminy, ul. Plac Rynek 1/1, 11-510 Wydminy (formularze wrzuca się do specjalnie przygotowanej urny);
  2. przesłać na adres e-mail: kancelaria@wydminy.pl.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:

  1. zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl
  2. wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wydminy.

Wójt Gminy Wydminy

/-/ mgr inż. Radosław Król

 

Przewiń do góry
Skip to content