DOTACJE DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH – DO 5 TYS. ZŁ

W terminie od 5 czerwca do 20 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. wynosi 40.000.000 zł.

Wsparcie dotyczy działań z zakresu:

 1. działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
 2. działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjowania działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechniania i rozwijania form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentacji interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwoju kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski można przekazywać również za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

W przypadku skorzystania z wrzutni do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail, bądź nr. telefonu komórkowego) ze wskazaniem, że za pośrednictwem tego adresu e-mail lub numeru telefonu, Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnie.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:

– 3000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
– 4000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
– 5000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

 1. wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku,
 3. zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości,
 4. przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.

Więcej informacji:

wsparcie dla KGW

Przewiń do góry