GRANTY MARSZAŁAKA DLA AKTYWNYCH SOŁECTW

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 400 tys. złotych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2021 roku.

 

Ideą przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Ważne jest również budowanie silnego kapitału społecznego oraz kształtowanie optymalnej infrastruktury. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 15 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Można za nie m.in. zagospodarować przestrzeń publiczną wpływającą na poprawę estetyki miejscowości wiejskiej, wybudować czy zmodernizować przystanki, altany, zadaszone sceny, obiekty małej architektury podkreślające specjalizację tematyczną miejscowości, oznakować miejscowość, zagospodarować plaże bądź centra wsi. Na pomoc mogą liczyć również zakupy inwestycyjne służące zwalczaniu koronawirusa i przeciwdziałaniu COVID-19.

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw w regionietłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.Od 2017 roku samorząd województwa przeznaczył na tę inicjatywę kwotę w wysokości nieco ponad 2 mln zł. Tego typu przedsięwzięcia inwestycyjne przyczyniają się przede wszystkim do zagospodarowania przestrzeni publicznej, która jest nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Oddolne inicjatywy pobudzają przede wszystkim aktywność społeczną wśród mieszkańców oraz często integrują pokolenia w danej społeczności. Dlatego są one dla nas tak bardzo cenne.

Odbiorcami zadań mogą być mieszkańcy obszarów wiejskich, koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, OSP oraz aktywne grupy działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie będzie realizowane w jednym uprawnionym sołectwie w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, jest jedynym zadaniem zgłoszonym przez gminę, nie będzie miało charakteru komercyjnego.

Wnioski należy składać do 12 marca 2021 roku.

Zarząd województwa zarekomenduje projekty sejmikowi województwa, który podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Osobami do kontaktu są:
– Joanna Karwowska, tel. (89) 521 92 64, e-mail: j.karwowska@warmia.mazury.pl
– Agnieszka Kłujszo, tel. (89) 521 92 69, e-mail: agnieszka.klujszo@warmia.mazury.pl

DO POBRANIA:
– Regulamin konkursu
– Załącznik nr 1 – formularz wniosku
– Załącznik nr 2 – wzór umowy
– Załącznik nr 3 – procedura zmiany umowy
– Załącznik nr 4 – wzór sprawozdania

Przewiń do góry
Skip to content