Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wydminy w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wydminy za 2023 rok

Zgodnie z zapisami art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) podczas sesji Rady Gminy Wydminy, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Wydminy, zwołanej na dzień 26 czerwca 2024r., zostanie przedstawiony i będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Wydminy za 2023 rok.

 

Raport, przygotowany przez Wójta Gminy Wydminy, zawierający podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizacji inwestycji, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Wydminy i budżetu gminy, został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy (link: https://bip.wydminy.pl/10145/3884/Raport_o_stanie_Gminy_Wydminy_za_rok_2023/) oraz na eRada (link: https://erada.wydminy.pl/erada/#/zarzadzanie/planowane-spotkania/245).

 

Podczas rozpatrywania Raportu odbędzie się debata, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Wydminy.

 

PROCEDURA UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY WYDMINY

 

  • Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wydminy za rok 2023 składa do Przewodniczącej Rady Gminy Wydminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20-tu osób. Przewodnicząca Rady Gminy Wydminy ze względów organizacyjnych może ustalić ograniczenie czasowe (art. 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym),
  • Zgłoszenie udziału w debacie należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Wydminy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2024 r., do godz. 15:00 (art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym – zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja),

 

  • Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności wpływu zgłoszeń przez Przewodniczącej Rady (art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym),
  • Dopuszczalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15
    (art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym),
  • W debacie nad raportem Radni zabierają głos bez ograniczeń (art.28aa ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym).

 

Zgłoszenie mieszkańca do debaty stanowi załącznik nr 1.
Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2.

Przewiń do góry
Skip to content