INFORMACJA Wójta Gminy Wydminy dotycząca możliwości wynajęcia lokalu mieszkalnego z dnia 14 marca 2018 r.

Na podstawie §14 ust. 1,2 i 3 załącznika Nr 1 do uchwały Nr X/63/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 września 2015 roku (poz.3222),

Wójt Gminy Wydminy podaje do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 14 marca 2018 r. do 28 marca 2018 r. wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia:

 

  1. Lokal mieszkalny nr 6 przy ul: Grunwaldzkiej 43 o powierzchni 33,04 m2, składający się z 1 pokoju (komunalny) – obowiązujący czynsz w wysokości 62,78 zł.
  2. Lokal mieszkalny nr 2 w Biała Giżycka 8 o powierzchni 53,80 m2, składający się z dwóch pokoi oraz przynależnej piwnicy (socjalny) – obowiązujący czynsz w wysokości 30,97 zł.

Budynek gospodarczy o powierzchni 5,8 m2 – obowiązujący czynsz w wysokości 5,62 zł.

  1. Lokal mieszkalny nr 1 A przy ul: Ełcka 2 o powierzchni 49,47 m2, składający się z trzech pokoi oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 2,5 m2 (socjalny) – obowiązujący czynsz w wysokości 37,60 zł.

 

Termin składania wniosków wynosi 21 dni od daty opublikowania informacji o lokalach.

Wniosek o wynajęcie lokalu powinien zawierać następujące dokumenty:

  1. Opis sytuacji uzasadniającej ubieganie się o mieszkanie z zasobu mieszkaniowego Gminy,
  2. Dowody potwierdzające dochody na poziomie kwalifikującym do uzyskania lokalu mieszkalnego,
  3. Oświadczenie o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 922 ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedur przydziału lokali,
  4. Oświadczenie o stanie majątkowym,
  5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy rozpatrywaniu wniosku.

Niezałączenie w/w dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wójt Gminy może zażądać potwierdzenia złożonych oświadczeń w drodze zaświadczenia odpowiednich instytucji.

Niniejsza informację zamieszcza się:

1.na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wydminy,

2.na stronie internetowej www.bip.wydminy.pl,

3.na tablicy ogłoszeń wszystkich sołectw znajdujących się na terenie Gminy Wydminy.

Przewiń do góry