INFORMACJA Wójta Gminy Wydminy dotycząca możliwości wynajęcia lokalu socjalnego z dnia 19 marca 2021 roku w Wydminach, przy ul. Ełckiej 2 m. 1B

KK.7114.5.2021
SO.0050.34.2021
 
INFORMACJA
Wójta Gminy Wydminy
dotycząca możliwości wynajęcia lokalu socjalnego
z dnia 19 marca 2021 roku.
 
Na podstawie § 14 ust. 1, 2 i 3 załącznika Nr 1 do uchwały Nr X/63/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 września 2015 roku (poz. 3222).
Wójt Gminy Wydminy podaje do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 19 marca 2021 r. do 02 kwietnia 2021 r. wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wynajęcia na czas oznaczony:
 1. lokal socjalny nr 1B przy ul. Ełckiej 2 o powierzchni 71,68 m2 składający się
  z 4 pokoi, z których jeden przystosowany jest na potrzeby aneksu kuchennego – obowiązujący czynsz w wysokości 54,48 zł,
do lokalu przynależna jest także piwnica.
 
W związku z tym, iż lokal socjalny został utworzony z dofinansowania pn.: Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2014 r., które zostało wsparte przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, proces przydzielenia lokalu socjalnego odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Nr X/63/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 września 2015 roku (poz. 3222) i polegał będzie na:
 1. Doborze osób ze względu na status na runku pracy (osoby długotrwale bezrobotne), miejscu zamieszkania (gmina Wydminy), osoby korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.
 2. Dochody na członka rodziny nie przekraczają 1000 zł netto, nie posiadają doświadczenia zawodowego lub posiadają krótki staż pracy.
 3. Posiadają status majątkowy uniemożliwiający samodzielne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.
 4. W dotychczasowym miejscu zamieszkania posiadają trudne warunki mieszkaniowe, tj. mieszkają w lokalach, w których na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 10 m2 powierzchni mieszkaniowej lub lokal ten nie spełnia wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
 5. Miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 120% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 90% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
 
Termin składania wniosków wynosi 21 dni od daty opublikowania informacji o lokalu.
            Wniosek o wynajęcie lokalu powinien zawierać:
 1. opis sytuacji uzasadniającej ubieganie się o mieszkanie z zasobu mieszkaniowego Gminy;
 2. dowody potwierdzające dochody na poziomie kwalifikującym do uzyskania lokalu mieszkalnego;
 3. udokumentowanie okresu zamieszkania na terenie Gminy Wydminy;
 4. oświadczenie o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury podziału lokali;
 5. oświadczenie o stanie majątkowym;
 6. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy rozpatrywaniu wniosku.
Wójt Gminy może żądać potwierdzenia złożonych oświadczeń w drodze zaświadczenia odpowiednich instytucji.
 
 
Wójt Gminy WYdminy
/-/ mgr inż. Radosław Król
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszą informację zamieszcza się:
 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wydminy
 2. na stronie internetowej www.bip.wydminy.pl oraz www.wydminy.pl
Przewiń do góry