Jedna sesja się nie odbyła, kolejna nie ma końca, a mieszkańcy tracą

w związku z brakiem decyzji co do udzielenia zamówień dodatkowych, dotyczących inwestycji gminnych: „Remont alei widokowo-spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą” oraz „Remont świetlicy w Szczepankach”, będących w trakcie realizacji, przedstawiamy stanowisko Gminy Wydminy.
  
 Inwestycja pn: ”Remont alei widokowo-spacerowej nad jeziorem Wydmińskim”, zbliża się do zakończenia. W czerwcu tego roku, na wniosek mieszkańców terenów przyległych do inwestycji, Urząd Gminy w Wydminach wystąpił z prośbą o ujęcie w budżecie około 40 000 zł, jako łącznej kwoty zamówienia dodatkowego. W ramach zadania do wykonania pozostało:

 1. Wykonanie drogi na przedłużeniu ulicy Źródlanej i ulicy Suwalskiej – zmieniona nawierzchnia z płyt ażurowych na kostkę betonową.
 2. Wykonanie dojazdu o nawierzchni z kostki betonowej do działki nr 528 ( od ulicy Suwalskiej w prawo ).
 3. Wykonanie wjazdu przy ulicy Spadowej na działkę nr 547/3 o nawierzchni z kostki betonowej.
 4. Wykonanie wjazdu i zjazdu na most Garbaty o nawierzchni z kostki betonowej.
 5. Wykonanie drogi o nawierzchni żwirowej jako dojazd do prywatnych działek wzdłuż trasy alei.
 6. Wykonanie schodów wraz z montażem balustrady na ulicy Spadowej wzdłuż budynków.

Z uwagi na brak stanowiska w tej sprawie Rady Gminy Wydminy, powyższe prace nie zostaną wykonane w całości. Niewielki zakres, tzn. wjazd i zjazd o nawierzchni z kostki betonowej na most garbaty, Gmina Wydminy wykona z środków pozostałych w budżecie przeznaczonych pod w/w inwestycję.
Umowa główna z Wykonawcą określała termin zakończenia prac do 17 lipca 2013 r. Umowa ta, z uwagi na prace dodatkowe, o których mowa powyżej, została przedłużona do 30.08.2013 r. Sesja Rady Gminy została wyznaczona na termin 14.08.2013 r. (środa), na której zostaną zatwierdzone, ewentualnie, środki na wykonanie w/w prac. Jest to jednak termin za krótki do zrealizowania wszystkich prac dodatkowych.

„Remont świetlicy w Szczepankach”, to inwestycja wymagająca podjęcia szybkich działań w zakresie podjęcia decyzji co do przyznania dodatkowych środków finansowych na konieczne roboty dodatkowe. Na początku lipca został złożony wniosek o ujęcie w budżecie kwoty łącznej około 35 000 zł, dotyczącej prac dodatkowych, tj:

 1. Wykonanie wieńca żelbetowego, w celu zapewnienia usztywnienia ścian zewnętrznych pod montaż elementów więźby dachowej.
 2. wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów.
 3. Wykonanie posadzek wraz z izolacją termiczną , w części pomieszczeń gospodarczych.
 4. Wykonanie izolacji termicznej ścian ( w części ).
 5. Montaż desek pomiędzy belkowaniem , malowanie lakierobejcą.
 6. Zagruzowanie odkrytych podczas prac rozbiórkowych pomieszczeń piwnicznych.
 7. ocieplenie fundamentów styrodurem.
 8. wyniesienie układu pomiarowego energii elektrycznej poza budynek.

Wykonawca wniósł pismo mówiące o wstrzymaniu robót, do momentu decyzji o udzieleniu zamówienia dodatkowego. W/w prace wstrzymują wykonywanie innych, zawartych w umowie głównej. Ta sprawa również została przedstawiona Radzie Gminy Wydminy, jednakże decyzji do dnia dzisiejszego nie podjęto. Gmina Wydminy rozważa możliwość wykonania robót zamiennych, rezygnując tym samym z prac objętych dofinansowaniem na te, konieczne do wykonania w ramach zamówienia dodatkowego. Niesie to za sobą konsekwencje nie otrzymania dofinansowania w pełnym zakresie.


Wyjaśnienie dotyczące wniosku o ujęcie w budżecie Gminy w roku 2013 zadania pn: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136049N Czarnówka Etap I.

W dniu 31.01.2013 roku Urząd Gminy w Wydminach złożył, w siedzibie Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, zadania pn. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136049N Czarnówka Etap I. na kwotę 250 000 zł, terminem wykonania do 31.10.2013roku. W dniu 07.05.2013 otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 100 000zł . Przedłożono nam umowę o dofinansowanie w celu podpisania i zwrotu do 23 maja 2013.  Aby podpisać tą umowę, należy wprowadzić w/w zadanie jako inwestycję do planu inwestycyjnego na rok 2013. Dzięki prośbom Pana Wójta i uprzejmości urzędników z Urzędu Marszałkowskiego , Zarząd Województwa cały czas czeka na zwrot podpisanej przez nas umowy. Nie wprowadzenie tej pozycji do planu inwestycyjnego, spowoduje utratę dofinansowania  w kwocie 100 000 zł oraz problemy z realizacją  funduszu sołeckiego wsi Czarnówka w kwocie 10 tys. zł.

Przewiń do góry