Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich
ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących
rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.
Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do
utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy
(obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych
i sprawności technicznej).
Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanym są również
obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in.
piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie.
Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym,
co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod
względem bezpieczeństwa użytkowania.
Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego
w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie
zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw,
sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z
grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa
i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
– Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.
p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
(-)
Jacek Szer
Warszawa, kwiecień 2016

Przewiń do góry