Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

Warszawa,dnia 12.09.2016r.
Znak:MZ/09/2016r
KomunikatPrezesaKrajowejIzbyKominiarzy dowłaścicieliizarządcówbudynków wzwiązkuzrozpoczęciemsezonuogrzewczego2016/2017 Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych zbezpiecznymużytkowaniemprzewodówkominowych. Kominbędącybardzoistotnymelementem budynku,chociażzajmującymtylko niewielkąjegopowierzchnię, możeteżbyćniezwyklegroźny.Szczególniewprzypadku pożarusadzywnieczyszczonym, źleeksploatowanymkominie.Temperaturapalącejsię sadzy przekracza wówczasnawet1000stopniCelsjusza!Atakistanjestwielkim zagrożeniemdlamieszkańców.

PaństwowaStrażPożarnakażdegorokuodnotowuje kilkanaścietysięcy pożarów spowodowanychwadamilubnieprawidłowąeksploatacjąurządzeńogrzewczych.
Wroku2015odnotowano11.830pożarówodurządzeńogrzewczychnapaliwastałe,182 pożaryodurządzeńnapaliwaciekłei596pożarówodurządzeńnapaliwagazowe.
DanestatystyczneKGPSP[źródło:www.kgpsp.gov.pl,datadostępu01.09.20016].
Opróczpożarów,nieprawidłowaeksploatacjaprzewodówkominowych grozitakże zatruciemtlenkiemwęgla,popularniezwanymczadem.
Wsezonieogrzewczymod1września2015do31marca2016PaństwowaStażPożarna odnotowała3878zdarzeńzwiązanychztlenkiemwęgla,wtym2229osóbposzkodowanych
i50ofiar śmiertelnych.
DanestatystyczneKGPSP[źródło:www.kgpsp.gov.pl,datadostępu01.09.20016].
Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną NIE DLA CZADU
prowadzonąodkilkulat przez Państwową StrażPożarną.
Kominy:instalację dymową,spalinowąorazwentylacyjną należypoddawać okresowej kontroli,orazczyszczeniuprzezuprawnionegokominiarza.Profesjonalna kontrolakominiarskatonietylkoformalność, leczgłównazasada bezpieczeństwa, zapobiegazaczadzeniom, pożarom,spełniającjedenzpodstawowych warunków ubezpieczeniadomu.
Krajowa IzbaKominiarzyprowadziakcjęspołecznąZAPROŚKOMINIARZA!
UstawaPrawobudowlane stanowi,żewłaściciel–zarządca budynkujestzobowiązany conajmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznegoprzewodówkominowych(dymowych,spalinowychiwentylacyjnych)osobie posiadającejodpowiednieuprawnienia–mistrzakominiarskiego.(Zgodniezart.62ust.1 pkt1c,orazart.62ust.1pkt1ustawy–Prawo budowlaneDz.U.z2016r.,poz.290).

Wprzypadkustwierdzeniauszkodzeńlubbraków właściciel,zarządcalubużytkownik budynkusąobowiązaniwczasielubbezpośredniopoprzeprowadzonej kontroli,usunąć stwierdzoneuszkodzenia orazuzupełnićbraki,któremogłybyspowodowaćzagrożenieżycia lubzdrowialudzi,bezpieczeństwamieniabądźśrodowiska,awszczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch,porażenieprądemelektrycznymalbozatruciegazem.
(art.70ust.1ustawy–Prawobudowlane).
Regularneusuwaniezanieczyszczeń zprzewodówkominowychprzez wykwalifikowanegokominiarzazabezpieczaprzedpowstaniempożarusadzywkominie.
Przepisy przeciwpożarowenakazująwobiektachlub ichczęściach,wktórychodbywa sięprocesspalania paliwastałego,ciekłegolubgazowego,obowiązkoweusuwanie zanieczyszczeńzprzewodówdymowychispalinowychwnastępującychterminach:
1)odpaleniskzakładówzbiorowegożywieniaiusługgastronomicznych— conajmniej raz wmiesiącu,jeżeliprzepisymiejscowenie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na3miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwempłynnym i gazowym niewymienionychw pkt 1 —
conajmniejrazna6miesięcy.
4) z przewodówwentylacyjnychco najmniejraz w roku, jeżeli większa częstotliwość
niewynikazwarunków użytkowych.
(RozporządzenieMinistraSprawWewnętrznychiAdministracjizdnia7czerwca2010r. wsprawie ochronyprzeciwpożarowejbudynków,innychobiektówbudowlanychiterenówDz. U.2010nr109poz.719).
Wprzypadkupożarulubzaczadzeniabrakdokumentacjiterminowegoczyszczenia ikontrolikominówmożestanowićpodstawęodmowywypłatyodszkodowaniaprzezfirmę ubezpieczeniową.
Prezes
KrajowejIzbyKominiarzy
MarcinZiombski

Przewiń do góry
Skip to content