Konkurs „Moja miejscowość 2020”

Szanowni Państwo,

Związek Stowarzyszeń LGD9 ogłasza konkurs plastyczny „Moja miejscowość w 2020 roku”. Konkurs skierowany do młodzieży w wieku 15-19 lat z terenu gmin członkowskich Związku Stowarzyszeń LGD9 (patrz regulamin). Nagrodą dla 20 najlepszych autorów prac plastycznych będzie bezpłatny udział w międzynarodowym projekcie, polegającym na zorganizowaniu zajęć edukacyjnych  na Litwie i na Mazurach, a także wycieczka do Warszawy.
Termin nadsyłania prac: 10 lipca 2013 roku.
Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie i prosimy o rozpowszechnienie tej informacji także na stronach internetowych oraz wśród młodzieży.

Z poważaniem,
Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9
 

R E G U L A M I N   K O N K U R S U
Związku Stowarzyszeń LGD9
„Moja miejscowość w 2020 roku”

§ 1

Organizatorem konkursu plastycznego – „Moja miejscowość w 2020 roku”, zwanego dalej konkursem jest Związek Stowarzyszeń  Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9).

§ 2

Celem konkursu jest promocja obszaru LGD9, budowanie lokalnej  tożsamości w oparciu o zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze, pogłębianie wiedzy
o tradycji i kulturze oraz wyłonienie uczestników międzynarodowego projektu, który będzie realizowany z LGD  Soleczniki (Litwa).

§ 3

Tematem przewodnim konkursu jest: „WIZJA MOJEJ MIEJSCOWOŚCI W 2020 ROKU”.

 § 4

Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. Praca musi być wykonana samodzielnie.

§ 5

W konkursie może brać udział młodzież w wieku 15- 19lat zamieszkująca obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju z terenu gmin członkowskich Związku Stowarzyszeń LGD9 (Srokowo, Budry, Węgorzewo, Pozezdrze, Giżycko z wyłączeniem miasta Giżycko, Kruklanki,  Miłki,  Ryn, Wydminy).

§ 6

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy konkursu wykonują prace w formacie od A4 do A2 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, grafika, (z wyłączeniem technik komputerowych), itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko 1 pracę, na odwrocie której wpisuje: tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek oraz dane teleadresowe.
 3. Osoby składające wniosek w załączeniu do pracy konkursowej powinny dostarczyć zgodę rodziców (osoby niepełnoletnie) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Załączniki są dostępne na stronie internetowej Związku Stowarzyszeń LGD9 www.mazurylgd9.pl. Brak tych dokumentów skutkuje odrzuceniem pracy konkursowej.
 4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie praw autorskich i praw pokrewnych na rzecz organizatora oraz na zamieszczenie informacji o konkursie i jego wynikach w wydawnictwach, publikacjach oraz na stronach www.
 5. ermin nadsyłania prac upływa z dniem 10 lipca 2013 roku. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

§ 7
 
Zasady przyznawania nagród:

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją, a decyzja Komisji jest ostateczna.
 2. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze i nagrodzi 20 najlepszych prac.
 3. Nagrodą dla autorów zwycięskich prac będzie bezpłatny udział w międzynarodowym projekcie realizowanym przez Związek Stowarzyszeń LGD9 w partnerstwie z litewską LGD (LGD Soleczniki na Litwie), polegającym na zorganizowaniu w okresie wakacji ( sierpień 2013r.) dwóch dwutygodniowych zajęć edukacyjnych dla 40 osobowej grupy młodzieży (w tym 20 Polaków- zwycięzców konkursu plastycznego i 20 Litwinów).
 4. Opis działań:
 • a)01-15 sierpnia 2013r. odbędą się pierwsze dwutygodniowe zajęcia edukacyjne dla grupy 40 osób na Litwie i polegać będą głównie na nauce jazdy konnej, a elementem uzupełniającym będą wycieczki śladami znanych Polaków żyjących i działających na Litwie.
 • b)16-29 sierpnia 2013 r. odbędą się drugie dwutygodniowe zajęcia dla tej samej grupy osób zorganizowane w Polsce na terenie LGD9 i będzie to głównie nauka żeglarstwa, a elementem uzupełniającym będzie poznawanie ciekawych miejsc na Mazurach oraz wycieczka do Warszawy.

      5.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 lipca br. Wyniki konkursu  zostaną ogłoszone na stronie internetowej Związku Stowarzyszeń LGD9.

 

Więcej informacji i załączniki dostępne na stronie www.3.mazurylgd9.pl w zakładce Aktualności.

Przewiń do góry