KONKURS NA KRÓTKI FILM O TYM, CO WAŻNE

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

odbywać się będą pod hasłem:

„ Młodość – Miłość – Małżeństwo – Rodzina”

Tegoroczne „Wydmińskie Dni Rodziny” zostały zaplanowane w formie alternatywnej  ze względu na ogłoszoną pandemię. Będą odbywały się za pośrednictwem społecznych środków przekazu, dlatego też  ogłaszamy  konkurs, który swoim  honorowym patronatem objął:

Wójt Gminy Wydminy Radosław Król

 

Ten wyjątkowy konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Wydminy, niezależnie od wieku i profesji.

REGULAMIN KONKURSU

            Założeniem konkursu jest nagranie jednej króciutkiej etiudy tj. krótkiego utworu filmowego, fabularnego bądź dokumentalnego w formie teatralnej, literackiej, śpiewanej  lub tanecznej, na jeden   z wybranych tematów :

„ MŁODOŚĆ” – symbolizuje czas zdobywania doświadczeń, poznawania świata, szaleństwo, głupotę, okres beztroski, okres rozczarowań.

„ MIŁOŚĆ”-  to uczucie, więź, relacja międzyludzka, którą trudno jednoznacznie zdefiniować        

i wytłumaczyć ale może łatwiej w tym przypadku pokazać.

„ MAŁŻEŃSTWO” – kulturowo uznany związek, co najmniej dwóch osób, najczęściej mężczyzny 

i kobiety, zwanych małżonkami, który ustanawia prawa i obowiązki między nimi, jak również między nimi i ich dziećmi, a także między nimi i ich powinowatymi.

„ RODZINA” – grupa osób powiązanych ze sobą poprzez pokrewieństwo lub powinowactwo.

W węższym znaczeniu są to rodzice wraz z dziećmi, czyli tzw. rodzina nuklearna. Rodzina, zdaniem socjologów i według najprostszych jej definicji, to „najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo”.

            Nagrania powinny zawierać w sobie treści edukacyjne, zabawne a czasami refleksyjne, uwrażliwiające na zagrożenia płynące z sieci takie jak cyberprzemoc, wpisujące się w Gminny Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałaniu Narkomanii. Wykonane w prostej formie, trwające nie dłużej niż 3,5 minuty i przekazane organizatorowi konkursu, szczegóły w § 4 regulaminu.

§ 1.

Informacje ogólne:

            1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, przy dużym wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach.

            2. Patronat nad konkursem pełni Wójt Gminy Wydminy.

            3. Nagrania konkursowe prosimy przesyłać w terminie od  15 maja do 31 maja  2021r.

            4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.

            5. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich  do publikacji, wyrażeniem zgody na ich publikację oraz akceptacją warunków regulaminu konkursu, do którego jest dołączona klauzula RODO mówiąca o przetwarzaniu danych, ich administrowaniu, a także udostępnianiu danych osobowych i zgody na udostępnianie wizerunku.

            6. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz sporne, dotyczące organizacji, rozstrzyga organizator konkursu.

§ 2.

 Zakres przedmiotowy konkursu:

            1. Praca powinna być  zaopatrzona w krótki opis projektu.

            2. Każde nagranie będzie oceniana indywidualnie.

§ 3.

 Założenia konkursu:

            1. Konkurs ma charakter otwarty i każda osoba, grupa osób może w nim wziąć udział.

            2. Nagrania muszą być pracami autorskimi.

§ 4.

Miejsce, termin i sposób składania prac konkursowych:

            1. Nagrania – prace konkursowe, należy przesłać na maila d.labuz@wydminy.pl ;lub gops@wydminy.pl wpisując w tytule HASŁO: Dni Rodziny 2021, w terminie określonym  w § 1.

            2. Do każdego nagrania – pracy konkursowej  należy dołączyć dane  (imię i nazwisko, wiek autora, adres, telefon kontaktowy), jeśli jest to grupa prosimy podać wszystkich uczestników projektu. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub dostarczone po terminie, o którym mowa w § 1, pkt 3 nie będą podlegały ocenie komisji.

§ 5.

Zasady wyboru projektu :

            1. O wyłonieniu zwycięscy konkursu zadecyduje powołana komisja składająca się  z przedstawicieli  GOPS , GKRPA i GOK w Wydminach, oraz powołanego niezależnego eksperta.

  1. Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg konkursu.
  2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń komisja może podjąć decyzje o podziale uczestników i jego pracy na kategorie wiekowe
  3. Komisji przysługuje prawo niewyłonienia zwycięscy.
  4. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne, zapadają większością głosów.
  5. Komisja dokonując wyboru 4  najlepszych prac będzie brała pod uwagę technikę, poziom wykonania i pomysł.            

§ 6.

 Zasady przyznawania nagród:

            1. Powołana komisja konkursowa wyłoni :

 I miejsce –  dyplom i nagroda o wartości 500 zł.

II miejsce –  dyplom i nagroda o wartości 350 zł,

III miejsce – dyplom i nagroda o wartości 200 zł,

Wyróżnienie

Ponadto wszyscy uczestnicy biorący udział otrzymają podziękowania.

            2. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu i wręczeniu nagrody telefonicznie lub pisemnie (e-mail).

            3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem nagrania ponosi uczestnik konkursu.

            6. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczania nagrody zostanie podana na stronie internetowej GOPS, GOK, oraz na Facebook GOK .

§ 7.

Postanowienia końcowe:

            1. Zgłoszenie nagrania do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do tego projektu na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności na:

            a) publiczne prezentowanie,

            c) umieszczenie w sieci Internet,

            d) wprowadzenie do komputerów zamawiającego

            e) zwielokrotnienia określoną techniką, w tym na nośnikach elektronicznych i udostępnienia osobom trzecim.

            2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska osób nagrodzonych i wyróżnionych w internecie, i  mediach.

Liczymy na wyjątkowe prace, które pokażą inwencję twórczą i kreatywną pracę zespołową

KLAUZULA ZGODY NA  OCHRONĘ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Uczestnik/ opiekun prawny przystępujący do konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych / danych osobowych dziecka. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie Wydmińskie Dni Rodziny 2021 pt. ” Młodość – Miłość – Małżeństwo – Rodzina”Organizator informuje, iż  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119z 2016r., dalej zwanego RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r.          o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2019 poz 1781 z późn. zm.) administratorem danych udostępnionych w ramach konkursu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          w Wydminach, Plac Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, posiadający REGON:511370810, NIP:845178578, e-mail: gops@wydminy.pl. Wyznaczony został Inspektor ochrony Danych Osobowych z którym kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail: iod@wydminy.pl.

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofniecie zgody uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie oraz utratą prawa   do jakiejkolwiek nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych organizatora konkursu. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wysyłając  na adres e-maila: d.labuz@wydminy.pl lub gops@wydminy.pl  wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody         na przetwarzanie danych”,  w treści wiadomości należy podać nazwę konkursu.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z uczestnictwem w Konkursie pn. „Wydmińskie Dni Rodziny 2021”, wyrażam zgodę  na rozpowszechnianie wizerunku mojego/dziecka tj. (nagrania etiudy, formy teatralnej)  wykonanej przez uczestnika / uczestników projektu wraz z: imieniem  i nazwiskiem, oraz nazwą miejscowości w informacji o laureatach konkursu: w prasie lokalnej, Stronie internetowej Gminy Wydminy,  GOPS Wydminy, GOK Wydminy oraz fb GOK Wydminy zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880)

Przewiń do góry
Skip to content