Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

ogłosił
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w 2014 r. – w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych . Dotyczy następujących zadań:

 

1. edukacja i promocja zdrowia publicznego

2. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

3. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

5. rozwój turystyki

6. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich

7. wzmacniania integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie warmińsko-mazurskim

8. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju wolontariatu

9. integracja środowisk kombatanckich

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań (w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych) w konkursie to: 70 000 zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 000 zł.

Więcej informacji można uzyskać ze strony www.warmia.mazury.pl oraz w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (parter, pok. 3), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 11 czerwca 2014 r. – należy składać oferty.

Przewiń do góry