KONKURS

Szanowni Państwo,
 
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

Informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016, w następujących obszarach:
 
1) edukacja i promocja zdrowia publicznego
2) rozwój kultury fizycznej
3) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
5) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
6) rozwój turystyki
7) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
8) pomoc społeczna
9) profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
10) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
11) integracja środowisk kombatanckich
12) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
 
Ogłoszenie konkursowe znajduje się na stronie:
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ zakładka: „Organizacje Pozarządowe” –„Otwarte konkursy ofert”
 
Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75, 89 512 58 76.

Przewiń do góry