KONSULTACJE SPOŁECZNE PGN

 

ZARZĄDZENIE NR 47/2017
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wydminy na lata 2016-2020 oraz projektu dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wydminy na lata 2016-2020

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wydminy (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 2223) w związku z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Wydminy zarządza, co następuje:

 

            § 1. 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wydminy na lata 2016-2020 oraz projektu dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wydminy na lata 2016-2020.

            2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów projektu dokumentu pn. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wydminy na lata 2016-2020 oraz projektu dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wydminy na lata 2016-2020.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny Gminy Wydminy. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest planem działań mającym na celu poprawę standardów jakości powietrza w perspektywie do 2020 r.

Przedmiotem Prognozy oddziaływania na środowisko są cele strategiczne i kierunki
działań opisane w dokumencie pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wydminy”.       

 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 28 kwietnia do 22 maja 2017 roku w granicach administracyjnych Gminy Wydminy.

            2. Konsultacje przeprowadzane będą w formie:

1) przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków dotyczących treści dokumentów wymienionych w  ust. 1 § 1.

 

            § 3.  Konsultacje polegać będą na:

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE;

2) wyłożeniu projektów dokumentów w okresie konsultacji w Urzędzie Gminy Wydminy (pok. 7, pok. 23), w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag i wniosków;

            § 4. 1. Wnioski, uwagi i opinie mieszkańców, należy składać w terminie do 22 maja 2017 r. na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

1) poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Wydminy;

2) poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wydminy.pl.

            2. Wzór formularza, o którym mowa w ust.1 zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz dostępny będzie w miejscach wskazanych w § 3 pkt 2.

 

            § 5. 1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 wszystkie złożone wnioski zostaną przeanalizowane oraz przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektów dokumentów.

            2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

            3. Opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektów dokumentów zostaną przedstawione na komisjach i sesji Rady Gminy Wydminy.

 

            § 6.  Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Wydminy.

           

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:

1) zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy, www.bip.wydminy.pl,

2) wywieszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy Wydminy,

Przewiń do góry
Skip to content