konsultacje zagospodarowanie rynku

SO.0050.125.2018

ZARZĄDZENIE NR 93/2018

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 08 listopada 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy na wybór koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu centrum miejscowości Wydminy pn.: „Zaprojektuj sobie Wydminy”

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994) oraz Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy zarządzam, co następuje:

 • 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Wydminy w kwestii wypracowania najlepszego rozwiązania funkcjonalno – przestrzennego na działkach o nr ewidencyjnych 719, 735, 721, 715, 717/3, 722, 713/1, 718, 714 położonych w centrum miejscowości Wydminy zgodnie z koncepcją urbanistyczno – architektoniczną pn.: „Zaprojektuj sobie Wydminy”.
 • 2. Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, które pomogą w ramach projektu zagospodarować centrum Gminy o charakterze wielofunkcyjnym, które ma być przestrzenią służącą kulturze, rekreacji i wypoczynkowi oraz integracji lokalnej społeczności.
 • 3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 09 listopada do 14 grudnia 2018 roku w granicach administracyjnych Gminy Wydminy.
 • 4. 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie ankiet, wzór formularza ankietowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 1. Projekt dokumentacji o której mowa w § 1 oraz formularz ankiety udostępniony będzie w okresie konsultacji w następujący sposób:
 • na stronie internetowej gminy,
 • w sekretariacie pokój nr 23 oraz w pokoju nr 7 w dniach i godzinach urzędowania.
 1. W miejscu przyszłej inwestycji przy Urzędzie Gminy Wydminy zamontowano tablice z trzema projektami nadesłanymi w ramach konkursu architektoniczno – urbanistycznego zagospodarowania terenu centrum miejscowości Wydminy pn: „Zaprojektuj sobie Wydminy”.
 2. Wypełnione ankiety należy składać do dnia 14 grudnia 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wydminy (formularze wrzuca się do specjalnie przygotowanej urny) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wydminy.pl
 3. Po upływie terminu, o którym mowa w § 3 wszystkie złożone ankiety zostaną przeanalizowane oraz przygotowane zostanie protokół z konsultacji społecznych.
 4. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych przedstawione zostanie Radzie Gminy Wydminy.
 • 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
 • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:

1) zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl,

2) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wydminy.

Załącznik Nr 1-2

Przewiń do góry
Skip to content