MAMY 100 % FINANSOWANIE PROJEKTU!

Gmina Wydminy uzyskała finansowanie projektu pod nazwą „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Wydminy” w ramach konkursu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, który stanowi projekt pozakonkursowy koncepcyjny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Podpisanie umowy na realizację projektu między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Gminą Wydminy nastąpiło w dniu 29 grudnia 2020 r. Wartość dofinansowania wynosi 467 500,00 zł, co stanowi 100% finansowania projektu.

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez wprowadzenie nowej jakości usług transportowych na terenie Gminy Wydminy, w postaci usług indywidualnego transportu door-to-door, który znacząco poprawi obecnie bardzo utrudniony dostęp do placówek zdrowia, rehabilitacji, placówek prowadzących działania aktywizacji społecznej, edukacyjnych, kulturalnych czy do zakładów pracy.

Istniejący transport drogowy czy kolejowy nie rozwiązuje potrzeby w zakresie przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Realizacja projektu będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i pozytywnie wpłynie na ich sytuację społeczno-zawodową.

Z usługi transportowej door-to-door, będą mogły skorzystać osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które ukończyły 18 rok życia. Osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności to takie, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i in.). Będą to zarówno osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia.

Usługa indywidualnego transportu door-to-door obejmuje pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Projekt realizowany będzie od 01.03.2021 r do 30.04.2023 r.

Przewiń do góry