Nabór wniosków dla przedsiębiorców

Informujemy, iż w województwie warmińsko-mazurskim ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii”.

 

O dotacje unijne dla firm mogą ubiegać się:

– Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Termin składania wniosków:  od 29 września 2014 r. do 07 listopada 2014 r. (30 dni roboczych) w godzinach 8.00 – 15.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 50 000,00 PLN. Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę do 200 000,00 EUR na zasadach de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach pomocy de minimis.

Prowadzony nabór to już ostatnie fundusze unijne dla firm w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. Wiąże się to również z szybką realizacją i rozliczeniem inwestycji, którą będzie musiała dokonać wnioskująca firma.

Fundusze unijne można przeznaczyć na następujące typy projektów:

  • dotacje na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez adaptację ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz:
  • zmiany organizacyjne i procesowe;
  • zmiany organizacyjne i produktowe;
  • zmiany procesowe;
  • zmiany produktowe.

Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sekretariacie Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Więcej informacji na stronie http://www.FunduszenaFirme.pl w zakładce Wsparcie dla firm / Warmińsko-Mazurskie

Przewiń do góry