OBWIESZCZENIE

Olsztyn, dnia 20 października 2020 r.
WIN-I.747.1.4.2020
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 9q ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.),
WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

zawiadamia, że na wniosek Pana Andrzeja Osipów, Dyrektora Regionu Północnego w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Spółki oraz Pana Damiana Sawko, Zastępcy
Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pełnomocników inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
w dniu 20 października 2020 r. została wydana decyzja nr K-5/2020 o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej, dotycząca realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych
w obszarze infrastruktury kolejowej dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku
Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – Etap A1, odcinek 3 – Szlak Stare Juchy – Wydminy (w km
123.835÷131.725).
Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana na działkach ewidencyjnych położonych
w województwie warmińsko-mazurskim,
• na terenie powiatu ełckiego, w gminie Stare Juchy:
– nr 182/4 (182/1)1, 223/1, 223/2, 288/2, 298/2 (298), 298/3 (298), 298/4 (298), 298/5 (298)
w obrębie nr 14 Orzechowo;
– nr 47 w obrębie nr 8 Kaltki;
– nr 8 w obrębie nr 15 Panistruga;
• na terenie powiatu giżyckiego, w gminie Wydminy:
– nr 200/3 w obrębie nr 1 Cybulki;
– nr 139/1, 140/2, 156/1, 158/17, 159/4 (159/1), 159/2, 160/7, 234/4, 234/5, 234/7, 264, 249
w obrębie nr 18 Wężówka;
W myśl art. 9q ust. 1 pkt 5 ww. ustawy zatwierdzono podział nieruchomości stanowiących działki:
– działka nr 182/1 w obrębie geodezyjnym 14 Orzechowo, gmina Stare Juchy, powiat ełcki,
zostaje podzielona na działki: 182/3 i 182/4;
– działka nr 298 w obrębie geodezyjnym 14 Orzechowo, gmina Stare Juchy, powiat ełcki,
zostaje podzielona na działki: 298/1, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5;
– działka nr 159/1 w obrębie geodezyjnym 18 Wężówka, gmina Wydminy, powiat giżycki,
zostaje podzielona na działki 159/3 i 159/4.
Stosownie do art. 9q ust. 1 pkt 7 ww. ustawy działki:
– działka nr 182/4 obręb geodezyjny 14 Orzechowo, gmina Stare Juchy, powiat ełcki,
– działka nr 298/2 obręb geodezyjny 14 Orzechowo, gmina Stare Juchy, powiat ełcki,
– działka nr 298/3 obręb geodezyjny 14 Orzechowo, gmina Stare Juchy, powiat ełcki,
– działka nr 298/4 obręb geodezyjny 14 Orzechowo, gmina Stare Juchy, powiat ełcki,
– działka nr 298/5 obręb geodezyjny 14 Orzechowo, gmina Stare Juchy, powiat ełcki,
– działka nr 159/4 obręb geodezyjny 18 Wężówka, gmina Wydminy, powiat giżycki.
1 Numery ujęte w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem
stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nabywają
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych nabytych z mocy prawa przez Skarb
Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stanie się ostateczna,
za odszkodowaniem.
W celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich
inwestycji kolejowej pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz
z elektryfikacją” – Etap A1, odcinek 3 – Szlak Stare Juchy – Wydminy” w tym dokonania związanej
z nią budowy lub przebudowy układu drogowego lub urządzeń wodnych, lub założenia
i przeprowadzania na nich ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania
płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności i sygnalizacji, a także innych
podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych
przewodów i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii,
przedmiotową decyzją ograniczono sposób korzystania z nieruchomości na częściach niżej
wymienionych działek poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie robót określonych w decyzji.
L
p.
Jednostka
ew.
Obręb
ew.
Nr działki Powierzchnia
ograniczenia
w m2
Planowane prace budowlane związane
z powstającym ograniczeniem
w korzystaniu z nieruchomości.
1. Stare Juchy 14 Orzechowo 298/1
(298)
221 Przebudowa sieci teletechnicznej.
Budowa odwodnienia.
2. Wydminy 18 Wężówka 139/1 32 Przebudowa sieci teletechnicznej.
Przebudowa sieci SRK.
3. Wydminy 18 Wężówka 140/2 38 Budowa przepustu.
4. Wydminy 18 Wężówka 156/1 37 Przebudowa sieci elektroenergetycznej.
5. Wydminy 18 Wężówka 158/17 55 Budowa przepustu.
6. Wydminy 18 Wężówka 160/7 221 Przebudowa sieci elektroenergetycznej.
7. Wydminy 18 Wężówka 234/7 47 Budowa sieci wodociągowej.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia zapoznać się z decyzją w powyższej sprawie, w Wydziale Infrastruktury
i Nieruchomości Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz.
J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, wejście od ulicy Al. Marsz. J. Piłsudskiego w godzinach
8:00–15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty poprzez kontakt telefoniczny:
089-52-32-395, 089-52-32-783.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego
zawiadomienia do publicznej wiadomości lub doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu.
Zgodnie z art. 127a. § 1 i 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
W takich okolicznościach decyzja staje się ostateczna i prawomocna, z dniem doręczenia
Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, który zgodnie z art. 9 w ust.3
ustawy o transporcie kolejowym:
– przyznaje PLK S.A. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
– zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,
– uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez PLK S.A.
– uprawnia do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę bez
oczekiwania na jej ostateczność.
Zgodnie z art. 9y pkt 3e ustawy o transporcie kolejowym jeżeli właściciel lub użytkownik
wieczysty nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wyda tę
nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 28 dni od dnia doręczenia niniejszego
zawiadomienia – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości
nieruchomości lub wartości użytkowania wieczystego.
Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
Beata Faltynowska
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości

Przewiń do góry
Skip to content