OBWIESZCZENIE

Olsztyn, dnia 20 października 2020 r.
WIN-I.747.1.5.2020
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 9q ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.),
WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

zawiadamia, że na wniosek Pana Andrzeja Osipów, Dyrektora Regionu Północnego w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Spółki oraz Pana Damiana Sawko, Zastępcy
Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
pełnomocników inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
w dniu 20 października 2020 r. została wydana decyzja nr K-2/2020 o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej, dotycząca realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych
w obszarze infrastruktury kolejowej na stacji Wydminy w ramach projektu pn.: „Prace na linii
kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – Etap A1, odcinek 4 – stacja
Wydminy (w km 131.725÷133.300).
Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana na działkach ewidencyjnych położonych
w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie powiatu giżyckiego, w gminie Wydminy
(w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
– nr 198/7 (198/2), 198/8 (198/5), 198/9 (198/5), 380/43 (380/5), 380/44 (380/5), 380/42 (380/24),
380/40 (380/35), 384/3, 384/6 (384/4), 384/7 (384/4), 384/8 (384/4), 386/1, 386/2, 390/5 (390/1),
396/3, 397/3, 614, 615, 679/5, 679/6, 679/7, 679/8, 679/9, 679/11, 679/12, 679/13, 679/16, 679/18,
679/21, 679/22, 679/23, 679/24, 679/35 (679/26), 679/37 (679/29), 679/31, 798, 855/6 (855/3), 855/8
(855/4) w obrębie geodezyjnym 19 Wydminy.
W myśl art. 9q ust. 1 pkt 5 ww. ustawy zatwierdzono podział nieruchomości stanowiących
działki:
– działka nr 198/2 obręb geodezyjny 19 Wydminy zostaje podzielona na działki 198/6 i 198/7
– działka nr 198/5 obręb geodezyjny 19 Wydminy zostaje podzielona na działki 198/8 i 198/9
– działka nr 380/5 obręb geodezyjny 19 Wydminy zostaje podzielona na działki 380/43 i 380/44
– działka nr 380/24 obręb geodezyjny 19 Wydminy zostaje podzielona na działki 380/41 i 380/42
– działka nr 380/35 obręb geodezyjny 19 Wydminy zostaje podzielona na działki 380/39 i 380/40
– działka nr 384/4 obręb geodezyjny 19 Wydminy zostaje podzielona na działki 384/6, 384/7 i 384/8
– działka nr 390/1 obręb geodezyjny 19 Wydminy zostaje podzielona na działki 390/4 i 390/5
– działka nr 679/26 obręb geodezyjny 19 Wydminy zostaje podzielona na działki 679/34 i 679/35
– działka nr 679/29 obręb geodezyjny 19 Wydminy zostaje podzielona na działki 679/36 i 679/37
– działka nr 855/3 obręb geodezyjny 19 Wydminy zostaje podzielona na działki 855/5 i 855/6
– działka nr 855/4 obręb geodezyjny 19 Wydminy zostaje podzielona na działki 855/7 i 855/8
Stosownie do art. 9q ust. 1 pkt 7 ww. ustawy działki:
– działka nr 198/7 obręb geodezyjny 19 Wydminy
– działka nr 198/9 obręb geodezyjny 19 Wydminy
– działka nr 380/44 obręb geodezyjny 19 Wydminy
– działka nr 380/42 obręb geodezyjny 19 Wydminy
– działka nr 380/40 obręb geodezyjny 19 Wydminy
– działka nr 384/7 obręb geodezyjny 19 Wydminy
– działka nr 384/8 obręb geodezyjny 19 Wydminy
– działka nr 390/5 obręb geodezyjny 19 Wydminy
– działka nr 679/21 obręb geodezyjny 19 Wydminy
– działka nr 679/35 obręb geodezyjny 19 Wydminy
– działka nr 679/37 obręb geodezyjny 19 Wydminy
– działka nr 855/6 obręb geodezyjny 19 Wydminy
– działka nr 855/8 obręb geodezyjny 19 Wydminy
stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nabywają
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych nabytych z mocy prawa przez Skarb
Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stanie się ostateczna,
za odszkodowaniem.
W celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich
inwestycji kolejowej pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz
z elektryfikacją” – Etap A1, odcinek 4 – stacja Wydminy” w tym dokonania związanej z nią budowy
lub przebudowy układu drogowego lub urządzeń wodnych, lub założenia i przeprowadzania na nich
ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii
elektrycznej oraz urządzeń łączności i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub
nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także
prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii, przedmiotową decyzją
ograniczono sposób korzystania z nieruchomości na częściach niżej wymienionych działek poprzez
udzielenie zezwolenia na wykonanie robót określonych w decyzji.
Lp. Jednostka
ew.
Obręb
ew.
Nr działki Powierzchnia
ograniczenia
w m2
Planowane prace budowlane związane
z powstającym ograniczeniem
w korzystaniu z nieruchomości.
1. Wydminy 19 198/8 (198/5) 41 Przebudowa sieci elektroenergetycznej.
Przebudowa sieci wodociągowej.
2. Wydminy 19 380/43(380/5) 37 Przebudowa sieci teletechnicznej.
3. Wydminy 19 384/3 60 Przebudowa sieci wodociągowej.
4. Wydminy 19 384/6 (384/4) 194 Budowa zjazdu z drogi publicznej.
5. Wydminy 19 386/1 67 Przebudowa sieci elektroenergetycznej.
6. Wydminy 19 386/2 12 Przebudowa sieci elektroenergetycznej.
7. Wydminy 19 396/3 19 Przebudowa sieci wodociągowej.
8. Wydminy 19 397/3 20 Przebudowa sieci elektroenergetycznej.
9. Wydminy 19 615 240 Przebudowa sieci wodociągowej.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia zapoznać się z decyzją w powyższej sprawie, w Wydziale Infrastruktury
i Nieruchomości Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz.
J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, wejście od ulicy Al. Marsz. J. Piłsudskiego w godzinach
8:00–15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty poprzez kontakt telefoniczny:
089-52-32-395, 089-52-32-783.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego
zawiadomienia do publicznej wiadomości lub doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu.
Zgodnie z art. 127a. § 1 i 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
W takich okolicznościach decyzja staje się ostateczna i prawomocna, z dniem doręczenia
Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, który zgodnie z art. 9 w ust.3
ustawy o transporcie kolejowym:
– przyznaje PLK S.A. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
– zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,
– uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez PLK S.A.
– uprawnia do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę bez
oczekiwania na jej ostateczność.
Zgodnie z art. 9y pkt 3e ustawy o transporcie kolejowym jeżeli właściciel lub użytkownik
wieczysty nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wyda tę
nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 28 dni od dnia doręczenia niniejszego
zawiadomienia – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości
nieruchomości lub wartości użytkowania wieczystego.
Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
Beata Faltynowska
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości

Przewiń do góry
Skip to content