OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W WYDMINACH

Wójt Gminy Wydminy ogłasza nabór kandydatów na członków do Gminnej Rady Seniorów w Wydminach

  1. Informacje ogólne

Do zadań Gminnej Rady Seniorów należeć będzie:

1) formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących osób starszych;

2) inicjowanie działań na rzecz osób starszych;

3) budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych;

4) monitorowanie potrzeb osób starszych;

5) upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.

 

  1. Skład Rady

Rada liczy 7 członków. Członkami Rady mogą być osoby mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wydminy, będące:

1) przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób starszych;

2) przedstawicielami posiadającymi poparcie przez co najmniej 10 osób starszych w rozumieniu Uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 kwietnia 2016r. czyli mieszkańców Gminy Wydminy w wieku powyżej 60 lat.

  1. Procedura naboru:

1) Zgłoszenia kandydatów na członków Rady w przypadku kandydatów zgłaszanych przez podmioty działające na rzecz osób starszych należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do  ogłoszenia o naborze oraz dołączyć:

a) dokument potwierdzający dokonanie wyboru kandydata do Rady;

b) oświadczenie kandydata do Rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia;

c) statut lub inny dokument regulujący zasady funkcjonowania podmiotu zgłaszającego kandydata do Rady.

2) Zgłoszenia kandydatów na członków Rady w przypadku kandydatów posiadających poparcie co najmniej 10 osób starszych, należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze oraz dołączyć oświadczenie kandydata do Rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.

3) Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do kancelarii Urzędu Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy w dniach 29 czerwca 2021 roku do 30 lipca 2021 roku.

4) Karty zgłoszeniowe kandydatów można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy lub otrzymać w biurze Rady Gminy.

5) Osoba starsza posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wydminy może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi.

6) Zgłoszenia kandydatów do Rady podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Wójta.

7) W przypadku gdy zgłoszenie zawiera braki formalne, wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownego wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

8) Udzielenie poparcia przez tą samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady będzie skutkować nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.

9) Poparcie jest udzielane poprzez złożenie podpisu pod formularzem zgłoszeniowym kandydata do Rady.

10) W przypadku, gdy do Rady zgłoszono 7 członków, wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskują status członka Rady.

11) W przypadku, gdy do Rady zgłoszono mniej niż 7 kandydatów, Wójt wyznacza dodatkowy siedmiodniowy termin zgłaszania kandydatów. Procedura ta jest powtarzana do czasu zgłoszenia co najmniej 7 kandydatów do Rady.

12) W przypadku gdy liczba kandydatów do Rady  przekracza limit (powyżej 7 kandydatów), Wójt zwołuje zebranie wyborcze wyznaczając jego termin i ustalając porządek obrad oraz najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wyborczego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o kandydatach do Rady. W zebraniu wyborczym z prawem głosu biorą udział wszyscy zgłoszeni kandydaci do Rady, którzy spełniają kryteria formalne i których zgłoszenia były kompletne i prawidłowe.

13) Skład wybranej Gminnej Rady Seniorów, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od wybrania członków Rady lub zgłoszenia wyłącznie 7 kandydatów do Rady.

link do zarządzenia i załączników

 

Przewiń do góry