OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W GIŻYCKU

Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642, z 2023 r. poz. 289, 614) Przewodniczący Rady Gminy Wydminy:

 

Ogłasza nabór kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku.

 

W związku ustalonym kalendarzem wyborczym Ministerstwa Sprawiedliwości, zostaje ustalony termin zgłaszania kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2023 r.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

6) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

– prezesi właściwych sądów,

– stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

– co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Dokumenty wymienione w pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Gminy Wydminy, pok. nr 4 w Urzędzie Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy,

w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia lub stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011r., (poz. 693). Karta dostępna również w kancelarii urzędu gminy Wydminy.

Karta zgłoszenia do pobrania

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.wydminy.pl), na stronie internetowej Gminy Wydminy (www.wydminy.pl) oraz na łamach Gazety Giżyckiej.

Wzór LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

Wzór Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Wzór Oświadczenie dotyczące spełniania wymogów ustawowych

Wzór Oświadczenie dotyczące postepowania o przestępstwo

Wniosek krk zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Klauzula informacyjna

Przewiń do góry