Ogłoszenie o zamówieniu


Wydminy, 11 marca 2014r.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Biuro Obsługi Szkół w Wydminach zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie zajęć dodatkowych.
Nazwa zamówienia:
„Świadczenie usług poszerzenia oferty edukacyjnej o zajęcia wyrównawcze, rozwijające i specjalistyczne oraz wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania”

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Zajęcia wyrównawcze matematyka – gimnazjum w Wydminach.
Przygotowanie programu zajęć i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 300 h zajęć dla 5 grup uczniów z klas I-III, w okresie od stycznia 2014 do czerwca 2015 (po 150 h w 2013/2014 i 2014/2015).Zajęcia w jednym roku szkolnym realizowane będą w średnim wymiarze 1 h x 30 tyg. x 5 grup. W roku szkolnym 2013/2014 przewidziana jest również praca w soboty.
W ramach zajęć matematycznych uczniowie będą rozwiązywać zadania z treścią, łamigłówki, będą uczyć się wykorzystania matematyki w życiu codziennym, kształtowania umiejętności logicznego myślenia, kształtowania wyobraźni geometrycznej. Będą uczyć się analizy problemu i zastosowania matematyki w innych dyscyplinach nauki. Cele szczegółowe zajęć to: rozwijanie wśród gimnazjalistów zainteresowania matematyką, popularyzowanie wiedzy matematycznej, wdrażanie ucznia do samodoskonalenia i poszerzania swojej wiedzy matematycznej, samoocena własnych celów
i możliwości, wspieranie uczniów zainteresowanych matematyką.

Zajęcia wyrównawcze z biologii – gimnazjum w Gawlikach Wielkich.
Przygotowanie programu zajęć i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z biologii. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 120 h zajęć dla 2 grup uczniów z klas I-III, w okresie od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. (po 60 h w 2013/2014 i 2014/2015).Zajęcia w jednym roku szkolnym realizowane będą w średnim wymiarze 1 h x 30 tyg. x 2 grupy. W roku szkolnym 2013/2014 przewidziana jest również praca w soboty.
W ramach zajęć z biologii uczniowie pogłębią wiedzę w ramach nauk przyrodniczo- technicznych, zajęcia będą realizowane w oparciu o środowisko audio-wizualne i w terenie. Zajęcia opierać się będą na przeprowadzaniu doświadczeń i badań, analizie zjawisk. Zajęcia uświadomią i wskażą uczniowi interdyscyplinarność nauk przyrodniczych. W ramach realizacji zajęć zostaną zrealizowane cele szczegółowe tj.: kształtowanie odpowiedzialności za przydzieloną pracę, rozbudzanie zainteresowań edukacją przyrodniczą, kształtowanie szacunku dla przyrody, zachęcanie młodzieży do aktywnych działań na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego, kształcenie umiejętności korzystania
z różnorodnych źródeł wiedzy poprzez przeprowadzanie eksperymentów, obserwacji, doświadczeń, badań terenowych, udział w warsztatach edukacyjnych, poznanie miejsc ciekawych przyrodniczo
w regionie.

Informacje do przedmiotu zamówienia:
Zajęcia będą odbywać się w oparciu o podstawę programową – adekwatnie do potrzeb
i możliwości poznawczych każdej grupy wiekowej. Na zajęciach wyrównawczych będzie powtarzany program lekcji, aby dzieci mogły przyswoić materiał, którego nie opanowały na lekcjach. Wszystkie zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, takich jak: interaktywne programy komputerowe, zestawy audiowizualne (laptop, rzutnik, tablica interaktywna), a także przy użyciu tradycyjnych pomocy dydaktycznych w formie: ćwiczeń, książek, scenariuszy itp. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przy użyciu technik aktywizujących takich jak: (m.in. burza mózgów, gra symulacyjna, drama, meta-plan, eksperyment, drzewo decyzyjne i inne). Zajęcia prowadzone będą metodami innowacyjnymi, aktywizującymi uczniów (np. metoda projektu, gry i zabawy dydaktyczne, warsztaty, eksperymenty) – z wykorzystaniem innowacyjnych technologii teleinformatycznych. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć w sposób typowo lekcyjny. Na każdych zajęciach będzie wyznaczony czas na wykorzystanie wiedzy w praktyce oraz korzystanie ze zdobytych informacji (np. testy, ćwiczenia terenowe, doświadczenia).

Wykonawcy zajęć wyrównawczych zobowiązani będą do opracowania
co najmniej 2 testów w roku szkolnym (początkowy i końcowy) i przeprowadzenia ich wśród uczestników zajęć we wszystkich grupach. Wyniki testów mają pokazać wzrost wiedzy i umiejętności, jakie zdobywać będą uczestnicy zajęć. Poza przeprowadzeniem zajęć w/w Wykonawcy będą zobowiązani do: współorganizacji, uczestnictwa i opieki w czasie wyjazdów edukacyjnych; wyjazdy edukacyjne odbywać się będą w dni powszednie lub w sobotę. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i prowadzenia dokumentacji realizowanych zajęć, w tym: programu zajęć, miesięcznych planów pracy, miesięcznych sprawozdań, dziennika zajęć, kart obserwacji oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki prowadzonych zajęć.

Zajęcia będą dopasowane do planu zajęć uczniów, mogą odbywać się w soboty.
Pomiar: dziennik zajęć, listy, karty obserwacji.
Zamawiający zapewnia salę, sprzęt i materiały warsztatowe do prowadzenia zajęć. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca realizacji zajęć.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje.
 
Dopuszcza się złożenie oferty na część zamówienia tzn. na jeden rodzaj zajęć.
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 czerwca 2015r.
Ofertę proszę przygotować z uwzględnieniem następujących danych:

1)    Nazwa wykonawcy;

2)    Adres, NIP, REGON wykonawcy;

3)    Oferowana cena w PLN z rozbiciem na cenę netto, podatek oraz cenę brutto;

4)    Termin realizacji zamówienia;

5)    Okres gwarancji i warunki płatności;

6)    Inne istotne warunki wykonania zamówienia;

7)    Oświadczenie, że wykonawca zapoznała się z opisem przedmiotu i z warunkami zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń.
 
Oferty należy składać w siedzibie Biura Obsługi Szkół w Wydminach, ul. Grunwaldzka 74 (osobiście lub listownie) lub przesłać na adres mailowy: boswydminy@wp.pl w terminie do dnia 17.03.2014r.godz. 9.00.
Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Mariola Jaworska
tel./fax 87 4210117 email: boswydminy@wp.pl.


„Gimnazja z programem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 

Przewiń do góry