INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

Wydminy, dnia 21 marca 2019r.

SO.524.2.2.2019

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej: WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty...
Admin
Kategoria:

Wydminy, dnia 23 stycznia 2019r.

SO.524.2.1.2019

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/ oferta nie podlega uzupełnieniu

(tak/ nie)

1

Fundacja Dystans

Półmaraton Wydminy 2019

tak

-

-

2

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

Turniej szachowy

tak

-

-

3

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SPORT Z KULTURĄ” ZSO Wydminy

Ogólnopolski Turniej Mazury Wydminy CUP 2019

tak

-

-

4

Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY”

Organizowanie rozgrywek sportowych na terenie gminy Wydminy,

- organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Gminy Wydminy;

- udział w imprezach rekreacyjno-sportowych

tak

-

-

Z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu

(tak/ nie)

1

Forum Ngo’s Wydminy

Pół na pół – tego jeszcze nie było – teatr prawdziwy

tak

   

2

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych- Wydminy 2019

-

tak

Brak upoważnienia lub pełnomocnictwa

3

Stowarzyszenie prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kulturalny

Organizacja warsztatów i festiwalu „Jam na Polu. Święto Muzyków”

tak

-

-

4

Stowarzyszenie prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kulturalny

Stacja Osiecka.

tak

-

-

Z zakresu: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Forum NGO'S Wydminy

Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku -2019

tak

-

-

Z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Fundacja Życie i Droga

Doktor Koń

-

tak

Uzupełnić oświadczenia

Z zakresu: Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski

XIX Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej – 2019

tak

-

-

2

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski

Święto Twórczości Dziecięcej – 2019

tak

-

-

3

Forum NGO’S Wydminy

Muzyka otwiera na świat – kontynuacja – Rok Stanisława Moniuszki

tak

-

-

4

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

III Ogólnopolska Młodzieżowa Sztafeta Szlakiem Żołnierzy Wyklętych Gajrowskie – Wydminy 14-15.09.2019

tak

-

-

5

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

Stypendia Pomostowe 2019 -kolejny etap

tak

-

-

6

Forum NGO’S Wydminy

Warmińsko-Mazurska Senioriada Wydminy – 2019

tak

-

-

7

Forum NGO’S Wydminy

Projekt edukacyjny w ZSO Wydminy

-

tak

Uzupełnić oświadczenia

8

Stowarzyszenie „Echo Wydminy”

Stypendia Pomostowe – edycja 2018

tak

-

-

                                                                                             

                                                                                              z up. Wójta Gminy

                                                                                              /-/ mgr Alina Romanowicz

                                                                                              Sekretarz Gminy

Admin
Kategoria:

 

SO.0050.8.2019

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Wydminy ponownie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Wydminy ponownie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione...
Admin
Kategoria:

Wydminy, dnia 24 września 2018r.

SO.0050.96.2018

Protokół

 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Wydminy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

              Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn Dz. U.
z 2018r., poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Wydminy (Dz. Urz. woj. warm.-maz. z 2013, poz. 2223) Wójt Gminy Wydminy wydał Zarządzenie Nr 73/201 z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

            Konsultacje odbyły się od dnia 24 sierpnia 2018 roku do dnia 14 września 2018 roku na terenie Gminy Wydminy i miały charakter pisemny z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii i uwag przekazanego na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie Urzędu (pok. nr 3, pok. nr 23).

            Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl w zakładce organizacje pozarządowe na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. 3, pok. 23).

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji podczas spotkania z przedstawicielami organizacji zasugerowano poniższe zmiany:

Lp.

Zapis w „Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2019, do którego zgłaszane są uwagi (proszę podać rozdział, paragraf, ustęp, punkt)

Sugerowana treść zmiany (propozycja nowego brzmienia konkretnego fragmentu Programu   ewentualnie propozycja nowego, zweryfikowanego zapisu w projekcie Programu na 2019 rok.

Stanowisko Wójta do zgłoszonej propozycji

1

 

§ 5. Przedmiot współpracy – priorytety, obszary i zadania

5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

 

§ 5. Przedmiot współpracy – priorytety, obszary i zadania

 

5. Usunięcie priorytetu

Uwagi uwzględniono

2

§ 8. Wysokość środków planowanych na realizację programu Propozycja podziału środków dla organizacji pozarządowych na 2018 rok

Lp.

Nazwa priorytetu

Proponowana wys. dotacji w 2019r.

Uwagi

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

73 000,00 zł

 

2.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

20 000,00 zł

 

3.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

17 500,00 zł

 

4.

Ochrona i promocja zdrowia

3 000,00 zł

 

5.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

10 000,00 zł

 

6.

Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

20 000,00 zł

 

§ 8. Wysokość środków planowanych na realizację programu Propozycja podziału środków dla organizacji pozarządowych na 2018 rok

Lp.

Nazwa priorytetu

Proponowana wys. dotacji w 2019r.

Uwagi

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

20 000,00 zł

 

2.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

40 000,00 zł

 

3.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

17 500,00 zł

 

4.

Ochrona i promocja zdrowia

3 000,00 zł

 

5.

Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

20 000,00 zł

 

Uwagi uwzględniono

Niniejszy protokół zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce konsultacje społeczne.

Wójt Gminy Wydminy

/-/ mgr inż. Radosław Król