INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

SO.0050.65.2021

ZARZĄDZENIE NR 54/2021

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 4 czerwca 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) i w związku z uchwałą Rady Gminy Wydminy Nr XXXI/195/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/146/2020
z dnia 12 października 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 rok, Wójt Gminy Wydminy zarządza co następuje:

 • 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Gminy Wydminy zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2021 roku w formie wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
  w następujących rodzajach zadań:

            1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

            2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

            4) ochrona i promocja zdrowia,

            5) nauka, szkolnictwo wyższe edukacja , oświata i wychowanie.

           

 1. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 1. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
 • 3.1. Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:

            1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy,

            2) na stronie internetowej Gminy Wydminy,

            3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.

           

 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                         

Admin
Kategoria:

SO.0050.712019

ZARZĄDZENIE NR 64/2019

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 13 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn Dz. U.
z 2019r., poz. 688) oraz Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Wydminy zarządzam, co następuje:

 • 1.1. Zarządza się przeprowadzenie w okresie od 13 sierpnia 2019 roku do dnia
  4 września 2019 roku na terenie Gminy Wydminy konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno
  ści pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 • 2.1 Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków na temat projektu przedmiotowej uchwały na formularzu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) otwartych spotkań informacyjno-konsultacyjnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

1) zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy bip.wydminy.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładkach organizacje pozarządowe i konsultacje społeczne;

2) udostępnienie projektu uchwały w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. 3, pok. 23),
w okresie konsultacji w godzinach pracy urzędu;

 1. Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 można składać w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. nr 3, pok. nr 23) lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 4 września 2019 roku.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Wydminy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Admin
Kategoria:

Wydminy, dnia 21 marca 2019r.

SO.524.2.2.2019

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej: WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty...