INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

Wydminy, dnia 24 września 2018r.

SO.0050.96.2018

Protokół

 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Wydminy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

              Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn Dz. U.
z 2018r., poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Wydminy (Dz. Urz. woj. warm.-maz. z 2013, poz. 2223) Wójt Gminy Wydminy wydał Zarządzenie Nr 73/201 z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

            Konsultacje odbyły się od dnia 24 sierpnia 2018 roku do dnia 14 września 2018 roku na terenie Gminy Wydminy i miały charakter pisemny z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii i uwag przekazanego na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie Urzędu (pok. nr 3, pok. nr 23).

            Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl w zakładce organizacje pozarządowe na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. 3, pok. 23).

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji podczas spotkania z przedstawicielami organizacji zasugerowano poniższe zmiany:

Lp.

Zapis w „Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2019, do którego zgłaszane są uwagi (proszę podać rozdział, paragraf, ustęp, punkt)

Sugerowana treść zmiany (propozycja nowego brzmienia konkretnego fragmentu Programu   ewentualnie propozycja nowego, zweryfikowanego zapisu w projekcie Programu na 2019 rok.

Stanowisko Wójta do zgłoszonej propozycji

1

 

§ 5. Przedmiot współpracy – priorytety, obszary i zadania

5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

 

§ 5. Przedmiot współpracy – priorytety, obszary i zadania

 

5. Usunięcie priorytetu

Uwagi uwzględniono

2

§ 8. Wysokość środków planowanych na realizację programu Propozycja podziału środków dla organizacji pozarządowych na 2018 rok

Lp.

Nazwa priorytetu

Proponowana wys. dotacji w 2019r.

Uwagi

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

73 000,00 zł

 

2.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

20 000,00 zł

 

3.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

17 500,00 zł

 

4.

Ochrona i promocja zdrowia

3 000,00 zł

 

5.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

10 000,00 zł

 

6.

Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

20 000,00 zł

 

§ 8. Wysokość środków planowanych na realizację programu Propozycja podziału środków dla organizacji pozarządowych na 2018 rok

Lp.

Nazwa priorytetu

Proponowana wys. dotacji w 2019r.

Uwagi

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

20 000,00 zł

 

2.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

40 000,00 zł

 

3.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

17 500,00 zł

 

4.

Ochrona i promocja zdrowia

3 000,00 zł

 

5.

Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

20 000,00 zł

 

Uwagi uwzględniono

Niniejszy protokół zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce konsultacje społeczne.

Wójt Gminy Wydminy

/-/ mgr inż. Radosław Król

Admin
Kategoria:

Centrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR na bezpłatne szkolenie pn. „Prawo w organizacji pozarządowej”, które odbędzie się 15 września2018r. (sobota) w godz. 09.00-17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach: ul. Olsztyńska 54.

Szkolenie poprowadzi pani Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Czytaj więcej: Bezpłatne szkolenie „Prawo w organizacji pozarządowej”
Super User
Kategoria:

Wydminy, dnia 06.04.2018r.

SO.524.3.2018

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Z zakresu:Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Liczba pkt

Kwota całości zadania

Kwota dotacji

Przyznana dotacja w 2018 roku

1

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „AKADEMIA 2012”

MOJE MAŁE MISTRZOSTWA 2018 – PIKNIK RODZINNY O CHARAKTERZE SPORTOWO -REKREACYJNYM

41

19 320,00zł

6 820,00zł

 

6 000,00zł

                                                                       Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król