INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Super User
Kategoria:

Wydminy, dnia 19 lutego 2018r.

SO.524.2.2018

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/ oferta nie podlega uzupełnieniu

(tak/ nie)

1

Uczniowski Klub Sportowy „Orły”

-organizowanie rozgrywek sportowych na terenie Gminy Wydminy;

- organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców Gminy Wydminy;

- udział w imprezach rekreacyjno - sportowych

tak

-

-

 

Z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Fundacja Życie i droga

Doktor Koń

tak

-

-

 

Z zakresu: Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

Stypendia Pomostowe 2018 -kolejny etap

tak

-

-

2

Stowarzyszenie „Echo Wydminy”

Stypendia Pomostowe – edycja 2018

tak

-

-

3

Forum NGO’S Wydminy

Muzyka otwiera na świat – kontynuacja „zagrajmy w muzykę”

tak

-

-

Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Super User
Kategoria:
SO.0050.14.2018
 
ZARZĄDZENIE NR 8/2018
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 23 stycznia 2018 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) i w związku z uchwałą Rady Gminy Wydminy Nr XXXVI/249/2017 z dnia 11 października 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, Wójt Gminy Wydminy zarządza co następuje:
            §1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Gminy Wydminy zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2018 roku w formie wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących rodzajach zadań:
            1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
            2) ochrona i promocja zdrowia,
            3) Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych
 z funduszy zewnętrznych.
            2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
            3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
            § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
 
            § 3.1. Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:
            1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy,
            2) na stronie internetowej Gminy Wydminy,
            3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.
            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                       Wójt Gminy Wydminy
                                                                       /-/ mgr inż. Radosław Król
 
Super User
Kategoria:

SO.0050.1.2018

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Wydminy ponownie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Tryb powołania kandydatów do Komisji Konkursowej oraz zasady działania komisji określa Uchwała Nr XXXVI/249/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 11 października 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.


Karta zgłoszenia kandydata na członka do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku wraz z innymi wymaganymi dokumentami dostępna jest na stronie internetowej:http://bip.wydminy.pl/ (zakładka: „Organizacje Pozarządowe”).

Zgłoszenie Kandydata na członka Komisji wraz z załącznikami należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Karta Kandydata na członka do komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku” do sekretariatu w Urzędzie Gminy w Wydminach, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy w terminie: do dnia 10 stycznia 2018 roku.


Wyboru 2 członków Komisji do rozpatrywania ofert z zakresu priorytetów:

2) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
6) Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,
spośród zgłoszonych kandydatur wyboru dokona Wójt Gminy Wydminy.

Wyboru 2 członków Komisji do rozpatrywania ofert z zakresu priorytetów:
1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
4) Ochrona i promocja zdrowia;
5) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.;
6) Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
spośród zgłoszonych kandydatur wyboru dokona Wójt Gminy Wydminy.

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Gminy Pani Alina Romanowicz:tel. 87 421 00 83 wew. 204, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy.

Wydminy, dnia 02.01.2018r.                         

                                                                       z up. Wójta Gminy Wydminy
                                                                       mgr Alina Romanowicz

Super User
Kategoria:

Wydminy, dnia 16 stycznia 2018r.

SO.524.1.2018

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/ oferta nie podlega uzupełnieniu

(tak/ nie)

1

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MAZUR” Wydminy

Organizowanie rozgrywek piłki nożnej w I grupie wiekowej - Senior

tak

-

-

2

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MAZUR” Wydminy

Organizowanie rozgrywek piłki nożnej w II grupie wiekowej – Junior Młodszy i Młodziki

tak

-

-

3

Uczniowski Klub Sportowy „PROMIEŃ”

Organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów
i mieszkańców gminy Wydminy w zakresie piłki siatkowej

tak

-

-

4

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SPORT Z KULTURĄ” ZSO Wydminy

100 procent NIEPODLEGŁA

tak

-

-

 

 

Z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu

1

Caritas Diecezji Ełckiej

Świetlicowe świętowanie III

tak

   

2

Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie Mazury

Koncerty, wernisaż prac poplenerowych III Mazurskiego Pleneru Zimowego i warsztaty dla lokalnej młodzieży”

tak

-

-

3

Związek Ukraińców w Polsce

XVIII Międzynarodowe Koncerty Muzyki

Cerkiewnej - 2018

tak

-

-

4

Związek Ukraińców w Polsce

Święto Dziecięcej Twórczości - 2018

tak

-

-

5

Projekt ARCHE

Chronimy Dziedzictwo Narodowe

tak

-

-

 

Z zakresu: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Forum NGO'S Wydminy

Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku

tak

-

-

2

Fundacja Życie i droga

I Marsz Nordic Walking Mazury Garbate

tak

-

-

 

Z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia. Nie wpłynęła żadna oferta

Z zakresu: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

II Ogólnopolska Młodzieżowa Sztafeta Szlakiem Żołnierzy Wyklętych Gajrowskie – Wydminy 15-16.09.2018

tak

-

-

Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Super User
Kategoria:

SO.0050.129.2017

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Wydminy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2, 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Czytaj więcej: Wójt Gminy Wydminy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt...