INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Super User
Kategoria:

Wydminy, dnia 06.04.2018r.

SO.524.3.2018

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Z zakresu:Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Liczba pkt

Kwota całości zadania

Kwota dotacji

Przyznana dotacja w 2018 roku

1

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „AKADEMIA 2012”

MOJE MAŁE MISTRZOSTWA 2018 – PIKNIK RODZINNY O CHARAKTERZE SPORTOWO -REKREACYJNYM

41

19 320,00zł

6 820,00zł

 

6 000,00zł

                                                                       Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Super User
Kategoria:

Wydminy, dnia … kwietnia 2018r.

SO.524.3.2018

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku

 

 

Z zakresu: Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „AKADEMIA 2012”

MOJE MAŁE MISTRZOSTWA 2018 – PIKNIK RODZINNY O CHARAKTERZE SPORTOWO -REKREACYJNYM

tak

-

-

  Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Super User
Kategoria:

Wydminy, dnia 19 lutego 2018r.

SO.524.2.2018

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/ oferta nie podlega uzupełnieniu

(tak/ nie)

1

Uczniowski Klub Sportowy „Orły”

-organizowanie rozgrywek sportowych na terenie Gminy Wydminy;

- organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców Gminy Wydminy;

- udział w imprezach rekreacyjno - sportowych

tak

-

-

 

Z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Fundacja Życie i droga

Doktor Koń

tak

-

-

 

Z zakresu: Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

Stypendia Pomostowe 2018 -kolejny etap

tak

-

-

2

Stowarzyszenie „Echo Wydminy”

Stypendia Pomostowe – edycja 2018

tak

-

-

3

Forum NGO’S Wydminy

Muzyka otwiera na świat – kontynuacja „zagrajmy w muzykę”

tak

-

-

Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Super User
Kategoria:

SO.0050.26.2018

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych
w roku 2018.

            Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) zarządzam, co następuje:

  • 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej ustalam podział środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2018, jak następuje:
  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Lp.

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Uczniowski Klub Sportowy „Orły”

- organizowanie rozgrywek sportowych na terenie Gminy Wydminy;

- organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców Gminy Wydminy;

- udział w imprezach rekreacyjno – sportowych.

7 000,00zł

  1. Ochrona i promocja zdrowia

Lp.

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Fundacja Życie
i droga

Doktor Koń

3 000,00zł

 

  1. Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Lp.

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

Stypendia Pomostowe 2018 -kolejny etap

1 260,00zł

1

Stowarzyszenie „Echo Wydmin”

Stypendia Pomostowe – edycja 2018

1 140,00zł

2

Forum NGO'S Wydminy

Muzyka otwiera na świat – kontynuacja „zagrajmy w muzykę”

5 000,00 zł

                                                                       Wójt Gminy Wydminy
                                                                       /-/ mgr inż. Radosław Król

 

Super User
Kategoria:
SO.0050.14.2018
 
ZARZĄDZENIE NR 8/2018
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 23 stycznia 2018 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) i w związku z uchwałą Rady Gminy Wydminy Nr XXXVI/249/2017 z dnia 11 października 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, Wójt Gminy Wydminy zarządza co następuje:
            §1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Gminy Wydminy zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2018 roku w formie wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących rodzajach zadań:
            1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
            2) ochrona i promocja zdrowia,
            3) Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych
 z funduszy zewnętrznych.
            2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
            3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
            § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
 
            § 3.1. Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:
            1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy,
            2) na stronie internetowej Gminy Wydminy,
            3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.
            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                       Wójt Gminy Wydminy
                                                                       /-/ mgr inż. Radosław Król