Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2015 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następujących zakresach:

 

1)       edukacja i promocja zdrowia publicznego

2)       rozwój kultury fizycznej

3)       integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

4)       kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

5)       ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

6)       rozwój turystyki

7)       aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich

8)       pomoc społeczna

9)       profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

10)  rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego

11)  integracja środowisk kombatanckich

12)  upowszechnianie i ochrona praw konsumenta

Ogłoszenie konkursowe wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ zakładka: „Organizacje Pozarządowe” –„Otwarte konkursy ofert”

Informacji udziela Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:  tel. 89 512 58 75, 89 512 58 76, 89 512 58 80, 724 777 741.

Przewiń do góry
Skip to content