Podpisanie umowy na CAL w Gminie Wydminy

Gmina Wydminy w dniu 17 września 2018 roku podpisała umowy z Wykonawcami robót, dotyczących utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w Wydminach oraz dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu Gminy Wydminy.

 

Głównym założeniem utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) jest osiągnięcie dużych korzyści społecznych wychodzących naprzeciw problemom społeczno-gospodarczym, z którymi borykają się młodzi mieszkańcy gminy Wydminy. Będzie to miejsce, w którym prowadzone będą działania wspierające młodych mieszkańców gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej, pochodzących z ubogich rodzin i zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa. Organizowane w CAL spotkania będą miały charakter aktywizacji społeczno-zawodowej. Będą m.in. wykłady dotyczące ekonomizacji społecznej, wolontariatu oraz inne rodzaje pobudzania i kreowania aktywności na szczeblu społecznym i zawodowym. Powołanie CAL, jako miejsca spotkań mieszkańców gminy i nie tylko, pozwoli na realizację długofalowego procesu rozwoju społecznego, umożliwiającego mieszkańcom polepszenie jakości życia. Dzięki temu wzrośnie poczucie ich odpowiedzialności za własne sprawy oraz za sprawy społeczności lokalnej. Realizacja projektu pozwoli na promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

W ramach w/w umowy wykonane zostaną wszystkie niezbędne prace budowlane, na potrzeby wyremontowania istniejącej powierzchni w budynku Urzędu Gminy Wydminy przy Plac Rynek 1, z przeznaczeniem na CAL. Dodatkowo zakres całości projektu obejmuje zakup wyposażenia tj. m.in. mebli i sprzętu multimedialnego. Umowa z Wykonawcą robót zawarta została na kwotę 587 218,28 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działania 9.2 – „Infrastruktura socjalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Wartość całego projektu to 717 116,08 zł z czego dofinansowanie wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowalnych co stanowi kwotę 579 578,35 zł.

Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych to jeden z elementów robót składających się na zadanie inwestycyjne pn: „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych”. W ramach umowy z Wykonawcą robót ułożone zostaną moduły fotowoltaiczne na dwóch z czterech połaci dachu. Podłączone zostaną do dwóch falowników, dzięki czemu stanowić będą dwie niezależne instalacje, tak aby praca jednej nie miała wpływu na pracę drugiej. Zadaniem systemu fotowoltaicznego będzie konkonwersja energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Energia elektryczna generowana przez moduły fotowoltaiczne będzie w pierwszej kolejności zużywana na własne potrzeby natomiast nadwyżka będzie odsyłana do operatora sieci. Umowa z Wykonawca robót zawarta została na kwotę 191 516,96 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna” Działania 4.1 – „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu według umowy o dofinansowanie to 996 479,24 zł z czego dofinansowanie wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowanych, co stanowi kwotę 639 277,29 zł.

logotypy

 

 

 

{gallery}2018/Umowy/8{/gallery}

Przewiń do góry