Podział środków na finansowanie zadań publicznych w 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18 /2014
WÓJTA GMINY WYDMINY
z dnia 10 marca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2014

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej ustalam podział środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2014, jak następuje:

1. Rozwój kultury fizycznej i sportu.

L.p.

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

LKS ”Mazur” Wydminy,

Organizowanie Rozgrywek Piłki Nożnej w I Grupie Wiekowej – Junior Młodszy

5000,00

2

LKS ”Mazur” Wydminy

Organizowanie Rozgrywek Piłki Nożnej w I Grupie Wiekowej – Senior

19000,00

3

Forum NGO’S

Turniej szachowy o puchar Wydmin

2000,00

4

Uczniowski Klub sportowy ORŁY

Organizowanie rozgrywek sportowych na terenie Gminy Wydminy, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Gminy Wydminy

9000,00

5

UKS Promień

Organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów i mieszkańców Gminy Wydminy w zakresie piłki siatkowej

5500,00

6

LUKS Sport z kulturą

Akademia Piłkarska Grassroots Wydminy 2014

11500,00

2. Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

L.p.

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia”

Niwelowanie barier w dostępie do leków

5000,00

2

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen Giżycko

XX lat 15 Brygady Zmechanizowanej 1994-2014 Garnizon Giżycko świadkiem rozwoju Sił Zbrojnych

4950,00

3

Związek Ukraińców w Polsce

XIV międzynarodowe koncerty muzyki cerkiewnej-2014

1000,00

4

Masters Gizycko

IX Międzynarodowy wyścig kolarski o puchar Wójta Gminy Wydminy, puchar Polski

6000,00

5

Stowarzyszenie Echo Wydmin

Stypendia pomostowe 2013-etap II

2025,00

6

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek

Stypendia pomostowe 2014-etap II

1935,00

7

Związek Ukraińców w Polsce

Warsztaty artystyczne 2014

2000,00

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

L.p.

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

Tytuł zadania publicznego

 

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Forum NGO’S

Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku

8000,00

2

 Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek

Budowanie dialogu wśród grup narodowych Polski i Turcji

11300,00

3

Związek Ukraińców w Polsce

Widłunnia 2014

6000,00

4. Nauka, Edukacja, oświata i wychowanie.

L.p.

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

Tytuł zadania publicznego

 

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Forum NGO’S

Edukacja europejska mieszkańców Gminy Wydminy

6000,00

2

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

Edukacja historyczna młodzieży z Gminy Wydminy

1000,00

3

Fundacja TEATR IOTA

Kwartalnik „NASZ GŁOS-wieści Wydmińskie_nr1-2_2014”

1500,00

 

§ 2

Wyniki konkursu podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Wydminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wydminy.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy Wydminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król
Przewiń do góry
Skip to content