Podział Środków

SO.0050.84.2017
 

ZARZĄDZENIE Nr 61/2017
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 20 lipca 2017 roku
 
w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych
 w roku 2017
 

            Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
            § 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej ustalam podział środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2017, jak następuje:
 
1. Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.
 

Lp. Nazwa organizacji

(innego podmiotu)
Tytuł zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych
1 Projekt ARCHE Aktywność społeczna 6 000,00zł

 
 
            § 2. Wyniki podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Wydminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wydminy.
            § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy Wydminy.
            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król
 
Załącznik nr 1:
Przewiń do góry