Program usuwania azbestu

SO.0050.138.2017      

ZARZĄDZENIE NR 97/2017
Wójta Gminy Wydminy

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych

projektu dokumentu pn. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających

azbest z terenu Gminy Wydminy na lata 2017-2032” bez strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wydminy (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 2223) w związku z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. – Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy Wydminy zarządza, co następuje:

 • 1. 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu pn. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wydminy na lata 2017-2032”.
 1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat zapisów projektu dokumentu pn. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wydminy na lata 2017-2032”. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny Gminy Wydminy. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest jest planem działań mającym na celu poprawę standardów jakości powietrza w perspektywie do 2032 r.
 • 2. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 28 grudnia 2017 roku do 17 stycznia 2018 roku w granicach administracyjnych Gminy Wydminy.
 1. Konsultacje przeprowadzane będą w formie przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków dotyczących treści dokumentu wymienionego w  ust. 1 § 1.
 • 3.  1. Konsultacje polegać będą na:

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektu dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE;

2) udostępnieniu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 17.11.2017 r. znak: WOO.410.159.2017.MT (data wpływu – 22.11.2017 r.) o uzgodnieniu odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu podlegającego przedmiotową konsultacją;

3) udostępnieniu opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 29.11.2017 r. znak: ZNS.9022.5.165.2017.SG (data wpływu – 01.12.2017 r.) stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu;

4) wyłożeniu projektu dokumentu, pisma i opinii w okresie konsultacji w Urzędzie Gminy Wydminy (pok. 8, pok. 23), w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag i wniosków.

 • 4. 1. Wnioski, uwagi i opinie mieszkańców, należy składać w terminie do 17 stycznia 2018 r. na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

1) poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Wydminy;

2) poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wydminy.pl .

 1. Wzór formularza, o którym mowa w ust.1 zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz dostępny będzie w miejscach wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 4.
 • 5. 1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 wszystkie złożone wnioski zostaną przeanalizowane oraz przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektów dokumentów.
 1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.
 2. Opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektu dokumentu zostaną przedstawione na komisjach i sesji Rady Gminy Wydminy.
 3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wydminy.
 • 6.  Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Wydminy.

           

 • 7.  Traci moc Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Wydminy z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wydminy na lata 2017-2032” bez strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • 8. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:

1) zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy, www.bip.wydminy.pl i na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl

2) wywieszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy Wydminy.

Wójt Gminy Wydminy

(-) Radosław Król

 ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 5.pdf
ZAŁĄCZNIK 6.pdf
ZAŁĄCZNIK 7.pdf
ZAŁĄCZNIK 8.pdf
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wydminy na lata 2017-2032.pdf

 

Przewiń do góry
Skip to content