PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie podziału sołectwa Orłowo i utworzenia sołectwa Łękuk Mały oraz ustalenia statutu nowo powstałemu sołectwu

 

Wydminy, dnia, 24 marca 2023r.

WS.0050.20.2023

 

 

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie podziału sołectwa Orłowo i utworzenia sołectwa Łękuk Mały oraz ustalenia statutu nowo powstałemu sołectwu

 

          W dniu 20 września 2022r. wpłynęła prośba do Wójta Gminy Wydminy i Przewodniczącego Rady Gminy Wydminy od mieszkańców Sołectwa Orłowo o rozdzielenie miejscowości Łękuk Mały i Róg Orłowski od Sołectwa Orłowo z 125 podpisami mieszkańców Sołectwa.

          W dniu 15 marca 2023r. Wójt Gminy Wydminy wydał Zarządzenie Nr 18/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału Sołectwa Orłowo i utworzenia Sołectwa Łękuk Mały oraz ustalenia statutów nowo powstałych sołectw.

          Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz w oparciu o treść uchwały nr XXIII/145/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 12 października 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy i skierowane były do wszystkich mieszkańców Sołectwa Orłowo obejmując swoim obszarem Sołectwo Orłowo, tj. miejscowości: Orłowo, Łekuk Mały, Róg Orłowski. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były osoby stale zamieszkałe na terenie sołectwa Orłowo, posiadające czynne prawo wyborcze.

            Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl, na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Orłowo.

Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Sołectwa Orłowo na temat propozycji podziału sołectwa na dwa odrębne sołectwa.

Konsultacje społeczne prowadzone zostały w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami sołectwa, w dniu 23 marca 2023 roku o godzinie 17:00 w świetlicy środowiskowej w Orłowie, Orłowo 37A miały charakter pisemny polegający na wypełnieniu i oddaniu ankiety komisji wcześniej wybranej z pośród mieszkańców Sołectwa. Obejmowały zapoznanie się z projektem uchwały Rady Gminy w Wydminach w sprawie podziału Sołectwa Orłowo i utworzenia Sołectwa Łękuk Mały oraz nadania statutu Sołectwa Łękuk Mały, który odczytała Pani Jolanta Herbich sołtys Sołectwa Orłowo oraz 3 mapami przygotowanymi z podziałem Sołectwa Orłowa na Sołectwo Orłowo i Sołectwo Łękuk Mały.

W konsultacjach wzięło udział 27 mieszkańców a 26 to osoby, które stale zamieszkują na terenie Sołectwa Orłowo oraz posiadają czynne prawo wyborcze.

26 mieszkańców oddało ankiety komisji. Komisja stwierdziła, że w ramach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami zdecydowali, iż popierają podział Sołectwa Orłowo i utworzenia oddzielnego Sołectwa Łękuk Mały. Uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały polegały na zmianie Rozdziału 8 na Rozdział 9 Nadzór i kontrola. Natomiast odnośnie map i podziału sołectwa nie wniesiono żadnych uwag.

Wyniki z konsultacji zostaną przekazane Radzie Gminy Wydminy.

Niniejszy protokół zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl.

 

 

Przewiń do góry
Skip to content