Protokół z konsultacji

                                                                                  Wydminy, dnia 7 maja 2021 roku                            

SO.0050.57.2021

Protokół z konsultacji

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021rok.

            Konsultacje przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą XXIII/145/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 12 października 2020 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy.

Konsultacje odbyły się od dnia 19 kwietnia 2021 roku do dnia 5 maja 2021roku na terenie Gminy Wydminy. Z uwagi na pandemię COVID-19 miały charakter pisemny
z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii i uwag przekazanego na adres poczty elektronicznej j.konopko@wydminy.pl lub osobiście w kancelarii Urzędu.

            Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl, na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.

            W wyznaczonym terminie konsultacji wpłynęło 5 formularzy konsultacji. Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski” i Ludowy Klub Sportowy Mazur Wydminy nie zgłosiły żadnych uwag, w pełni poparły zmiany w projekcie uchwały. Forum NGO’S Wydminy, Stowarzyszenie „Nasze Talki” zasugerowały zmiany w § 8 w punkcie 1 i 3 – dotację na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w wysokości 45 000,00 zł, natomiast na „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w kwocie 35 000,00 zł. Rada Seniorów przy Wójcie Gminy Wydminy wyszła z propozycją dotacji 4 500,00 zł na „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Nie wniesiono uwag odnośnie § 5 ust. 4a.
                        Niniejszy protokół zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce konsultacje społeczne.

Przewiń do góry