Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Wydminy, dnia 21 września 2021 r.

SO.0050.110.2021

Protokół

 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Wydminy
 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

              Konsultacje przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (tekst jedn Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą XXIII/145/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 12 października 2020 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy. Wójt Gminy Wydminy wydał Zarządzenie Nr 84/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

            Konsultacje odbyły się od dnia 5 sierpnia 2021 roku do dnia 20 września 2021 roku na terenie Gminy Wydminy i miały charakter pisemny z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii i uwag przekazanego na adres poczty elektronicznej j.konopko@wydminy.pl lub osobiście w kancelarii Urzędu.

            Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl, na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.

            W dniu 14 września 2021 roku odbyło się spotkanie Wójta Gminy Wydminy
z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podczas którego prowadzono rozmowy dotyczące realizacji zadań w 2022 roku.  Przedstawiciele organizacji pozarządowych podczas spotkania zaproponowali usunięcie z programu priorytetu pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia”, a dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł przesunięto na rzecz priorytetu pod nazwą „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Propozycja została przyjęta
z ogólną aprobatą.  W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji  wpłynął jeden formularz dot. Konsultacji.

            W związku z powyższym zasugerowano poniższe zmiany:

Lp.

Zapis w „Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2021, do którego zgłaszane były uwagi

Sugerowana treść zmiany (propozycja nowego brzmienia konkretnego fragmentu Programu  ewentualnie propozycja nowego, zweryfikowanego zapisu w projekcie Programu na 2022 rok.

Stanowisko Wójta do zgłoszonej propozycji

1

§ 8. Wysokość środków planowanych na realizację programu Propozycja podziału środków dla organizacji pozarządowych na 2021 rok

Lp.

Nazwa priorytetu

Proponowana wys. dotacji w 2021r.

Uwagi

1.

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

56 800,00 zł

 

2.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

 65 000,00 zł

 

3.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

23 200,00 zł

 

4.

 Ochrona i promocja zdrowia

3 000,00 zł

 

4a.

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

18 000,00 zł

 

5.

Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

20 000,00 zł

 

§ 8. Wysokość środków planowanych na realizację programu, propozycja podziału środków dla organizacji pozarządowych na 2022 rok

Lp.

Nazwa priorytetu

Proponowana wys. dotacji w 2022r.

Uwagi

1.

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

56 800,00 zł

 

2.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

 65 000,00 zł

 

3.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

26 200,00 zł

 

4.

 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

18 000,00 zł

 

5.

Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

20 000,00 zł

 

Uwagi uwzględniono

            Niniejszy protokół zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce konsultacje społeczne.

                                                                                 

Przewiń do góry