Zmieniony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ratowniczo – gaśniczego

Wydminy, dnia 08 czerwca 2022 roku

Zmiana do ogłoszenia

Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach

dot. przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu ratowniczo – gaśniczego:

na podwoziu Mercedes – Benz typ 976.36 Atego 1326 AF

W związku z przeznaczeniem do zbycia zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS oraz faktem ich zintegrowania z zabudową pożarniczą sprzedawanego pojazdu Mercedes – Benz typ 976.36 Atego 1326 AF (4×4), zmienia się przedmiotowe ogłoszenie poprzez dodania zestawu narzędzi hydraulicznych w których skład wchodzi:

 1. Pompa hydrauliczna P640 ze zwijadłami DHR-20,
 2. Rozpieracz ramieniowy SP310,
 3. Nożyce S530,
 4. Rozpieracz kolumnowy R422,

Zestaw znajduje się w dobrym stanie technicznym na bieżąco serwisowany w 2019 r. wymienione węże hydrauliczne zgodnie z wytycznymi producenta. Użytkowanie z wytycznymi producenta i CNBOP do 2029 r.

W związku z powyższym ulegają zmianie warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 39 000,00 zł tj. 10 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 22 czerwca 2022 roku na nasze konto bankowe nr 89 9364 0000 2004 3800 1497 0001 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy o/Wydminy.
 2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
 3. Warunkiem dopuszczenia oferty do przetargu jest potwierdzenie przez Komisję kwoty wadium znajdującego się na w/w koncie.
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 6. Cena wywoławcza pojazdu oraz sprzętu 389 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) przedmioty sprzedaży nie podlegają podatkowi VAT.
 7. Organizator zastrzega, iż przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 8. Warunki szczegółowe: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz. 1030 w Urzędzie Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Lokalnej w budynku Urzędu Gminy Wydminy.
 9. Oferty pisemne na samochód należy składać w terminie do 24 czerwca 2022 roku do godz. 1000 w Kancelarii Urzędu Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu Mercedes – Benz typ 976.36 Atego 1326 AF oraz narzędzi hydraulicznych”.
 1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej i zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta;

2) numer telefonu, e –mail Oferenta;

3) numery NIP lub REGON Oferenta;

4) datę sporządzenia oferty;

5) oferowaną cenę;

6) podpisany wzór umowy;

7) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu oraz narzędzi hydraulicznych lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 1. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
 1. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 2. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu;

2) nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

 1. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta poprzez wysłanie wiadomości pocztą email.
 2. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, a jest to najwyższa cena zaoferowana za samochód w przetargu, przeprowadzona zostanie aukcja (licytacja ustna) pomiędzy tymi oferentami w terminie 3 dni roboczych, po ogłoszeniu przez Komisję wyników przetargu. Osoby przystępujące do licytacji powinny legitymować się dowodem osobistym.
 3. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 14 dni roboczych od dnia wyboru oferty. Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zakupiony samochód należy odebrać najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zapłaty na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
 4. Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.
 5. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

Dodatkowe informacje:

Samochód oraz narzędzia hydrauliczne można oglądać w Wydminach przy ul. Kościelnej 3 (strażnica OSP) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Wydminy.

Osobą w zakresie udostępnienia przedmiotu przetargu oraz informacji z zakresu sprawności technicznej jest Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach Pan Jarosław Bereza tel. kom.: 728 952 260

 

Załączniki do ogłoszenia:

Nr 1 – zmieniony formularz ofertowy;

Nr 2 – zmieniony wzór umowy;

Nr 3 – zmienione oświadczenie;

 

Wybór oferty

Zmieniony przetarg ofertowy (w formacie PDF)

{gallery}2022/inne/62/1{/gallery}

 

Przewiń do góry
Skip to content