Zaprojektuj „W Y D M I N I S I A” ,,Wydminiś przytuli Cię nie od dziś’’

REGULAMIN KONKURSU

Na projekt profilaktycznej zabawki przytulanki.

Pod honorowym patronatem

Radosława Króla ,Wójta Gminy Wydminy.

Ten wyjątkowy konkurs adresowany jest do uczniów

i nauczycieli ze szkół ZSO Wydminy oraz SP Gawliki Wielkie.

pn: zaprojektuj W Y D M I N I S I A

„Na troski i smutki przytulaczek malutki”

,,Wydminiś przytuli Cię nie od dziś”  

 

            Założeniem konkursu jest zaprojektowanie zabawki przytulanki, która będzie reduktorem emocji podczas podejmowanych działań interwencyjno – profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz w czasie spotkań edukacyjnych w placówkach oświatowych a także wwykorzystywana w akcjach prewencyjno – promocyjnych organizowanych na terenie gminy Wydminy. Wybrany projekt zostanie zrealizowany w formie pluszowej zabawki.

            Projekty opracowane w formie 3D lub w postaci grafiki przestrzennej, nawiązywać powinny do środowiska lokalnego Gminy Wydminy. Odwoływać się do klimatu, kultury       i tradycji regionu Warmii i Mazur. Wykonane zespołowo poprzez współdziałanie, udzielanie sobie pomocy, pełnienie różnych funkcji i zbiorową odpowiedzialność za wyniki, które pozytywnie wpłyną na realizację założonego celu. Społeczność uczniowska do, której adresowany jest konkurs może czynnie uczestniczyć w budowaniu tożsamości lokalnej.

 • 1. Informacje ogólne:
 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Patronat nad konkursem pełni Wójt Gminy Wydminy.
 3. Termin składania prac konkursowych rozpoczyna się 1 października i upływa z dniem 31 października 2020r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu.
 5. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu.
 6. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz sporne, dotyczące organizacji, rozstrzyga organizator konkursu.
 • 2. Zakres przedmiotowy konkursu:
 1. Prace konkursowe powinny być przygotowane zespołowo przez klasę w danej szkole
  w formie projektu maskotki w 3D lub w postaci grafiki przestrzennej (w konkursie mogą wziąć udział wszystkie klasy z danej szkoły).
 2. Praca powinna by

zaopatrzona w krótki opis projektu.

 1. Każda praca graficzna (projekt) będzie oceniana indywidualnie.
 • 3. Założenia konkursu:
 1. Konkurs ma charakter otwarty i każda klasa z danej szkoły może w nim wziąć udział.
 2. Każda klasa z danej szkoły może złożyć tylko jedna pracę.
 3. Prace muszą być pracami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w tego typu konkursach.
 • 4. Miejsce, termin i sposób składania projektu:
 1. Informacje dotyczące konkursu na projekt profilaktycznej zabawki przytulanki umieszczone będą na stronie Gminy Wydminy, regulaminy konkursu w formie elektronicznej zostaną przesłane do szkół z terenu gminy Wydminy.
 2. Do projektu należy dołączyć dane (imię i nazwisko wychowawcy klasy, nr klasy, adres szkoły).
 3. Projekty należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Wydminy pl. Rynek 1/1
  w godzinach otwarcia Urzędu tj.: pn. 08.00 – 16.00, wt. – pt. 07.00 – 15.00 do dnia 31 października 2020 roku.
 4. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub dostarczone po terminie, o którym mowa w § 4, pkt 3 nie będą podlegały ocenie komisji.
 • 5. Zasady wyboru projektu :
 1. O wyłonieniu zwycięscy konkursu zadecyduje powołana komisja składająca się
  z przedstawicieli Urzędu Gminy Wydminy.
 2. Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg konkursu.
 3. Komisji przysługuje prawo niewyłonienia zwycięscy.
 4. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne, zapadają większością głosów.
 5. Komisja dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod uwagę nie technikę i poziom wykonania lecz pomysł. Najbardziej pożądanym projektem będzie ten, który w największym stopniu będzie odwoływał się do założeń konkursu .
 • 6. Zasady przyznawania nagród:
 1. Powołana komisja konkursowa wyłoni zwycięską klasę. Dopuszczalne jest przyznanie wyróżnień.
 2. Autorom wygranej pracy przysługuje nagroda w postaci dofinansowania do wybranej wycieczki klasowej.
 3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody telefonicznie lub pisemnie (e-mail).
 4. Przekazanie nagrody odbędzie się w terminie uzgodnionym z wychowawcą klasy.
 5. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu maskotki ponosi uczestnik konkursu.
 6. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczania nagrody zostanie podana na stronie internetowej gminy Wydminy oraz na Facebook Gminy Wydminy oraz przekazana Dyrektorowi zwycięskiej Szkoły.
 • 7. Postanowienia końcowe:
 1. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do tego projektu na rzecz Urzędu Gminy Wydminy na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności na:
 2. a) utrwalenie i zwielokrotnienie wszelkimi technikami,
 3. b) publiczne prezentowanie,
 4. c) umieszczenie w sieci Internet,
 5. d) wprowadzenie do komputerów zamawiającego,,
 6. e) nieodpłatne wprowadzenie do obrotu projektu graficznego,
 7. f) druku i produkcji materiałów informacyjnych i promocyjnych z wykorzystaniem projektu graficznego,
 8. g) tworzenie na jego podstawie nowych opracowań i projektów,
 9. h) zwielokrotnienia określoną techniką, w tym na nośnikach elektronicznych i udostępnienia osobom
 10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska wychowawcy, a także informację o zwycięskiej klasie w materiałach informacyjnych
  i promocyjnych Gminy – Internet, media oraz informacje o klasach wyróżnionych.

Liczymy na wyjątkowe prace, które pokarzą inwencję twórczą i kreatywną prace zespołową. 

 

 

Załącznik nr 1 do pobrania

 

Przewiń do góry