Regulamin XXXVII Ulicznego Biegu Bartów

Regulamin
XXXVII Ulicznego Biegu Bartów
im. Jana Liniewskiego
I. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach
Współorganizator:

Warmińsko – Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie
II. Termin i miejsce:
29 kwietnia 2017r. Godz. 10.20 – oficjalne otwarcie
Stadion w Barcianach
Biuro imprezy otwarte w dniu biegu od godz. 8.30 (stadion w Barcianach, ul. Sportowa 1a).
III. Cel imprezy:
 Popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 Promocja i umożliwienie współzawodnictwa sportowego
 Promowanie gminy Barciany
IV. Kategorie wiekowe / kobiety i mężczyźni/
1. Mini Bieg Bartów
SZKOŁY PODSTAWOWE
 KATEGORIA I roczniki 2008-2010 (400 M.) godz.10.30
 KATEGORIA II roczniki 2006-2007 (1200m.) godz.10.45
 KATEGORIA III rocznik 2004 – 2005 (1500 m). godz.11.00
2. Mini Bieg Bartów
 Bieg dla osób niepełnosprawnych (200m) godz.11.20
 Bieg przedszkolaków (200m) godz.11.30 (Rok 2011 i młodsi)
 zapisy dotyczące biegu osób niepełnosprawnych oraz przedszkolaków należy dokonać na maila: biegbartow@wp.pl
3. Bieg główny
Godz. 12.00 – dystans ok.4000 m
 Kategoria I : roczniki 2001 – 2003
 Kategoria II : roczniki 1983 – 2000
 Kategoria III : roczniki 1982 – 1972
 Kategoria IV : rocznik 1971 i starsi
V. Warunki uczestnictwa
 Prawo uczestnictwa mają osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod opieką pełnoletnich opiekunów pod warunkiem złożenia oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 Wszelkie informacje o wydarzeniu będą dostępne na stronie: www.gok.barciany.pl lub www.facebook.pl/gokbariany
 Osobą do kontaktu z uczestnikami biegu jest p. Henryk Nosek tel. 601947406
 Zgłoszenia elektroniczne są dostępne na stronie internetowej http://www.superczas.pl/zapisy/ w zakładce XXXVII Uliczny Bieg Bartów. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25.04.2017 r.
 Opłata startowa wynosi 10 PLN, dotyczy biegu głównego oraz osób pełnoletnich.
 Płatność przelewem do 24.04.2017 r., lub gotówką w biurze zawodów. Dane do przelewu: GMINNY OŚRODEK KULTURY W BARCIANACH, UL. KOŚCIUSZKI 2. NR KONTA. 87 2030 0045 1110 0000 0211 3430 Tytułem: imię i nazwisko zawodnika, wiek , z dopiskiem Bieg Bartów.
 Osobiste zgłoszenia będą możliwe w Biurze Zawodów. Osoby zgłaszające się w Biurze Zawodów przed biegiem nie będą miały zagwarantowanych medali pamiątkowych.
 Opłata w dniu zawodów wynosi 20 PLN
 Pakiety startowe będą wydawane za okazaniem dokumentu tożsamości a w przypadku wpłaty na konto po 24 kwietnia 2017, po okazaniu potwierdzenia przelewu opłat startowej.
 Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika.
 Posiadanie i przedstawienie organizatorowi przed biegiem dokumentu tożsamości (osoby niepełnoletnie startują tylko w obecności opiekuna po podpisaniu przez niego stosownego oświadczenia dostępnego w regulaminie /załącznik nr 1/ lub w Biurze Imprezy oraz odebranie i poprawny montaż (wedle załączonej instrukcji) chipu do pomiaru czasu i nr startowego.
 Brak przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania biegów terenowych, stwierdzony własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszeniowej bezpośrednio przed biegiem
 Wymagana jest znajomość Regulamin Imprezy .
 Odbiór numerów startowych oraz chipów do pomiaru czasu bezpośrednio przed biegiem.
VI. ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO
W ramach opłaty wpisowej uczestnik otrzymuje
 Numer startowy, a na jego podstawie możliwość startu w biegu
 Medal na mecie (Bieg Główny)
 Elektroniczny pomiar czasu na oznakowanej trasie
 Opiekę medyczną
 Udział w losowaniu nagród po zakończeniu biegu
 Pamiątkowy znaczek biegu
VII. ZASADY ROGRYWANIA IMPREZY
 We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tymi przepisami będzie decydował Koordynator Imprezy.
 Niestawienie się na start w wyznaczonym czasie będzie się równało z dyskwalifikacją.
 Zawodnicy startują z numerami startowym oraz chipami otrzymanymi od Organizatora, które należy trwale przymocować na okryciu wierzchnim.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia ( np. przecięcie, przetarcie, połamanie) chipa do pomiaru czasu uczestnik jest zobowiązany dodatkowej opłaty 20 zł
 Podczas biegu należy ściśle trzymać się wyznaczonej trasy.
 Wszelkie skracanie trasy jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.
 W przypadku opuszczenia trasy należy rozpocząć dalszy bieg z punktu, z którego nastąpiło przerwanie trasy.
 Uczestnicy nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 Uczestnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu.
 Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie imprezy.
 Trasa nie będzie zamknięta dla ruchu pieszego .
 Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będą dokonywane systemem elektronicznym na podstawie czasów brutto.
VIII. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
 Wszyscy zawodnicy, widzowie i inne osoby trzecie zobowiązane są do podporządkowani komunikatom i poleceniom wydawanym przez osoby upoważnione do tego.
 O zaistnieniu wypadku lub szkody należy zgłaszać niezwłocznie w pierwszej kolejności personelowi medycznemu, a następnie Koordynatorowi Imprezy bądź Koordynatorowi służb porządkowych.
 Zawodnicy, jak i osoby trzecie, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, będą wypraszani z terenu imprezy.
 Chodzenie po trasie przez osoby trzecie jest surowo zabronione.
 Wszelkie uszkodzenia tras biegowych należy natychmiast zgłaszać do Biura Imprezy, pracowników technicznych imprezy, bądź bezpośredni do Koordynatora Imprezy.
 Zabrania się zawodnikom, widzom i innym osobą trzecim: przebudowy tras biegowych i infrastruktury towarzyszącej bez zgody Koordynatora Imprezy; słuchania głośnej muzyki, palenia tytoniu, rozniecania ognia; wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek; wprowadzania psów; gry w piłkę i uprawiania sportów, które mogą zagrozić w jakimkolwiek stopniu zawodnikom, widzom bądź organizatorom; rzucania wszelkimi przedmiotami; wnoszenia przedmiotów na teren imprezy mogących stworzyć zagrożenie dla zawodników, widzów, organizatorów; zaśmiecania terenu imprezy; wjazdu na trasę biegu pojazdami bez odrębnego zezwolenia.
IX. Nagrody:
Puchary za I, II, III miejsca w biegu głównym dla kobiet i mężczyzn.
Medale oraz nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce indywidualne dla kobiet
i mężczyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 Nagrody w kategoriach Open i wiekowych dublują się.
X. KARY
1. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników, stosowanie skrótów, podmienianie się zawodników, wykłócanie się o wynik, dyskusje dotyczące sensowności regulaminu, próby oszukania Organizatora, niestosowanie się do zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa oraz nieprzestrzegania pozostałych przepisów niniejszego regulaminu, a przede
wszystkim podpunktów zawartych w punkcie VII Zasady rozgrywania Imprezy mogą spowodować zmianę ostatecznego wyniku biegu lub dyskwalifikację.
2. Organizator może udzielić następującej kary:
2.1 Upomnienie
2.2 Przesunięcie zawodnika o jedną lub więcej pozycji w dół
2.3 kara punktowa lub czasowa
2.4 Dyskwalifikacja
2.5 Drugie upomnienie prowadzi do dyskwalifikacji
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na imprezę i powrotu z nich.
2. Każdy zawodnik startuje na własna odpowiedzialność ( w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
5. Osoby , które uczestniczą w imprezie jako bierni uczestnicy (należy przez to rozumieć celowe lub niezamierzone przebywanie na terenie imprezy), robią to na własna odpowiedzialność.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika przy stwierdzeniu zatajenia jego problemów zdrowotnych.
7. zawodnik w każdej chwili trwania imprezy może dobrowolnie zrezygnować z dalszego brania w niej udziału.
8. Zawodnik obowiązany jest odpowiedniego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, jak i odpowiedzialności cywilnej.
9. Integralną część z regulaminem stanowią załączniki wymienione w treści regulaminu.
10. Po rejestracji wykonanej przez zawodnika uznaje się, iż zawodnik zapoznał się z regulaminem i zgadza się na jego warunki.
11. Osoby i organizacje naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno administracyjnej.
12. Poza niniejszym regulaminem obowiązują wszelkie inne zarządzenia dotyczące porządku i zachowania na obiektach sportowych: ustawa o bezpieczeństwie imprez, przepisy przeciwpożarowe, regulaminy obiektów z wykorzystaniem których realizowana jest impreza.
XII. DEKLARCJA
Koordynator oraz wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzaniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezami. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuje także do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w imprezie. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Zdjęcia nagrania filmowe praz wywiady z osobą uczestnicząca, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystywane przez Internet, prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem uczestnik zapewnia, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami regulaminu imprezy i wypełnił zgłoszenie zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).
.
Załącznik nr 1
Oświadczenie dla osoby niepełnoletniej
………………………………..
(miejscowość), dn
……………………………….
WYPEŁNIA NIEPEŁNOLETNI
Ja niżj podpisany
………………………………………………, niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem XXXVII Ulicznego Biegu Bartów, którego warunki w pełni akceptuję. Biorę udział w imprezie z własnej woli i na własną odpowiedzialność, zdając sobie sprawę z możliwości doznania kontuzji i odniesienia obrażeń.
czytelny podpis……………………………………………………….
Oświadczenie dla opiekuna niepełnoletniego
………………………….
(miejscowość), dn
……………………………………………………
WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY NIEPEŁNOLETNIEGO
Ja niżej podpisany
……………………………………………………………………., działając jako opiekun prawny……………………………………………………………., niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego podopiecznego w XXXVII Ulicznym Biegu Bartów. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się Regulaminem Biegu, którego warunki w pełni akceptuję. Mój podopieczny bierze udział w/w imprezie na moją odpowiedzialność, a ja zdaję sobie sprawę z możliwości doznania przez niego kontuzji i odniesienia obrażeń. W związku z powyższym oświadczam, że w imieniu podopiecznego zrzekam się prawa do dochodzenia odszkodowania od organizatorów imprezy pod jakimkolwiek tytułem. W szczególności zrzekam się: prawa dochodzenia od organizatorów odszkodowania z tytułu
wszelkich wypadków związanych z udziałem mojego podopiecznego w imprezie, prawa dochodzenia od organizatorów odszkodowania za szkodę osobową i majątkową wyrządzoną mojemu podopiecznemu przez inne osoby obecne na imprezie.
czytelny podpis…………………………………………….

Przewiń do góry