Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wydminy
Krajowy numer identyfikacyjny: 8451972086
Adres pocztowy: pl. Rynek 1/1
Miejscowość: Wydminy
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 11-510
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Sadowska
E-mail: oswiata@wydminy.pl
Tel.: +48 874210019
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.wydminy.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.wydminy.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług przewozów autobusowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy
Wydminy
Numer referencyjny: SO.271.6.19.2020
II.1.2) Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Świadczenie usług przewozu osób autobusami w zakresie publicznego transportu zbiorowego na sieci
komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Wydminy.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2021
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_n005i9jo
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-171438
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 249-622552
2 / 2
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/12/2020
Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: NAZWA
Zamiast:
Świadczenie usług przewozów autobusowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy
Wydminy
Powinno być:
Świadczenie usług przewozów autobusowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy
Wydminy, Gminy Stare Juchy oraz Gminy Miłki.
VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Przewiń do góry