INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

                                                                                  Wydminy, dnia 7 maja 2021 roku                            

SO.0050.57.2021

Protokół z konsultacji


projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021rok.

            Konsultacje przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą XXIII/145/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 12 października 2020 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy.

Konsultacje odbyły się od dnia 19 kwietnia 2021 roku do dnia 5 maja 2021roku na terenie Gminy Wydminy. Z uwagi na pandemię COVID-19 miały charakter pisemny
z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii i uwag przekazanego na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w kancelarii Urzędu.

            Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl, na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.

            W wyznaczonym terminie konsultacji wpłynęło 5 formularzy konsultacji. Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski” i Ludowy Klub Sportowy Mazur Wydminy nie zgłosiły żadnych uwag, w pełni poparły zmiany w projekcie uchwały. Forum NGO’S Wydminy, Stowarzyszenie „Nasze Talki” zasugerowały zmiany w § 8 w punkcie 1 i 3 – dotację na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w wysokości 45 000,00 zł, natomiast na „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w kwocie 35 000,00 zł. Rada Seniorów przy Wójcie Gminy Wydminy wyszła z propozycją dotacji 4 500,00 zł na „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Nie wniesiono uwag odnośnie § 5 ust. 4a.
                        Niniejszy protokół zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce konsultacje społeczne.

Super User
Kategoria:

SO.0050.77.2017

ZARZĄDZENIE NR 57/2017

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 20 czerwca 2017 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu  współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn Dz. U.
z 2016r., poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/184/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Wydminy zarządzam, co następuje:

 • 1.1. Zarządza się przeprowadzenie w okresie od 20 czerwca 2017 roku do dnia
  15 września 2017 roku na terenie Gminy Wydminy konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno
  ści pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 • 2.1 Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków na temat projektu przedmiotowej uchwały na formularzu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) otwartych spotkań informacyjno-konsultacyjnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

1) zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy bip.wydminy.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładkach organizacje pozarządowe i konsultacje społeczne;

2) udostępnienie projektu uchwały w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. 3, pok. 23),
w okresie konsultacji w godzinach pracy urzędu;

 1. Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt1 można składać w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy (pok. nr 3, pok. nr 23) lub przesłać drogą elektroniczną na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15 września 2017 roku.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wydminy

/-/ mgr inż. Radosław Król

 

załącznik nr.1

Projekt Programu współpracy 2018 Wydminy