INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Bolek
Kategoria:

 

SO.0050.17.2022

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2022

Wójta Gminy Wydminy

z dnia  8 lutego 2022 roku

 

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych  w roku 2022.

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.)  zarządzam, co następuje:


  § 1.
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej ustalam podział środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2022, jak następuje:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Lp.
Nazwa organizacji
(innego podmiotu)
Tytuł zadania publicznego
Wysokość przyznanych środków publicznych
 
 
 
1
 
Fundacja Teatr IOTA
 
WIĘCEJ niż wiatr
 
5 000,00
 
 
 
2
 
Fundacja Teatr IOTA
 
Teatr IOTA  - prezentacje
 
6 000,00
 
 
 
3
 
Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kulturalny
 
 
Jam na Polu 2022
 
 14 000,00
 
 
4
 
Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Kombajn
 Kulturalny
 
Stacja Osiecka. Przystanek Wydminy.
 
9 000,00
 
 
5
 
STOWARZYSZENIE  PARTNERSTWO DZIKIE MAZURY
 
VI plener malarski w Łękuku Małym
 
5 000,00
 
 
2 . Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Lp.
Nazwa organizacji
(innego podmiotu)
Tytuł zadania publicznego
Wysokość przyznanych środków publicznych
 
 
 
1
 
FORUM NGO’S WYDMINY
 
 
Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 
24 300,00
 
                                                                                              
 3. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 

Lp.
Nazwa organizacji
(innego podmiotu)
Tytuł zadania publicznego
Wysokość przyznanych środków publicznych
 
 
 
1
 
Fundacja  Ochrony Wielkich Jezior Mazurski
 
 
Ochrona Środowiska z Minecraftem II
 
3 000,00
 
                                                                                                     
4. Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych
 z funduszy zewnętrznych.

Lp.
Nazwa organizacji
(innego podmiotu)
Tytuł zadania publicznego
Wysokość przyznanych środków publicznych
 
 
 
1
 
FORUM NGO’S WYDMINY
 
 
Muzyka otwiera na Świat - 2022
 
9 700,00
 
 
Wójt Gminy Wydminy
(-) mgr inż. Radosław Król
Super User
Kategoria:

Wydminy, dnia 21 września 2021 r.

SO.0050.110.2021

Protokół

 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Wydminy
 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

              Konsultacje przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (tekst jedn Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą XXIII/145/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 12 października 2020 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wydminy. Wójt Gminy Wydminy wydał Zarządzenie Nr 84/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

            Konsultacje odbyły się od dnia 5 sierpnia 2021 roku do dnia 20 września 2021 roku na terenie Gminy Wydminy i miały charakter pisemny z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii i uwag przekazanego na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w kancelarii Urzędu.

            Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl, na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.

            W dniu 14 września 2021 roku odbyło się spotkanie Wójta Gminy Wydminy
z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podczas którego prowadzono rozmowy dotyczące realizacji zadań w 2022 roku.  Przedstawiciele organizacji pozarządowych podczas spotkania zaproponowali usunięcie z programu priorytetu pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia”, a dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł przesunięto na rzecz priorytetu pod nazwą „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Propozycja została przyjęta
z ogólną aprobatą.  W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji  wpłynął jeden formularz dot. Konsultacji.

            W związku z powyższym zasugerowano poniższe zmiany:

Lp.

Zapis w „Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2021, do którego zgłaszane były uwagi

Sugerowana treść zmiany (propozycja nowego brzmienia konkretnego fragmentu Programu  ewentualnie propozycja nowego, zweryfikowanego zapisu w projekcie Programu na 2022 rok.

Stanowisko Wójta do zgłoszonej propozycji

1

§ 8. Wysokość środków planowanych na realizację programu Propozycja podziału środków dla organizacji pozarządowych na 2021 rok

Lp.

Nazwa priorytetu

Proponowana wys. dotacji w 2021r.

Uwagi

1.

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

56 800,00 zł

 

2.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

 65 000,00 zł

 

3.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

23 200,00 zł

 

4.

 Ochrona i promocja zdrowia

3 000,00 zł

 

4a.

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

18 000,00 zł

 

5.

Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

20 000,00 zł

 

§ 8. Wysokość środków planowanych na realizację programu, propozycja podziału środków dla organizacji pozarządowych na 2022 rok

Lp.

Nazwa priorytetu

Proponowana wys. dotacji w 2022r.

Uwagi

1.

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

56 800,00 zł

 

2.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

 65 000,00 zł

 

3.

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

26 200,00 zł

 

4.

 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

18 000,00 zł

 

5.

Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

20 000,00 zł

 

Uwagi uwzględniono

            Niniejszy protokół zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy www.bip.wydminy.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej Gminy Wydminy www.wydminy.pl w zakładce konsultacje społeczne.

                                                                                 

Super User
Kategoria:
OGŁOSZENIE
 
 
             Wójt Gminy Wydminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie w sprawie omówienia projektu Programu współpracy Gminy Wydminy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy
o działalności pożytku publicznego.
Spotkanie odbędzie się w dniu  14 września 2021 roku o godzinie 15.00 w sali Centrum Aktywności Lokalnej, pl. Rynek 1/1, Wydminy.
Admin
Kategoria:

SO.0050.108.2021

ZARZĄDZENIE NR 93/2021

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 20 września 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) w związku z art. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) i w związku z uchwałą Rady Gminy Wydminy Nr XXXI/195/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/146/2020
z dnia 12 października 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 rok, Wójt Gminy Wydminy zarządza co następuje:

 • 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Gminy Wydminy zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2021 roku w formie wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
  w następujących rodzajach zadań:

             1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

             2) ochrona i promocja zdrowia,

 3) wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych
z funduszy zewnętrznych.

           

            2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

            3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
 • 3. Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:

             1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy,

             2) na stronie internetowej Gminy Wydminy,

             3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.

           

 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                          

Admin
Kategoria:

SO.0050.65.2021

ZARZĄDZENIE NR 54/2021

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 4 czerwca 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) i w związku z uchwałą Rady Gminy Wydminy Nr XXXI/195/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/146/2020
z dnia 12 października 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 rok, Wójt Gminy Wydminy zarządza co następuje:

 • 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych samorządu Gminy Wydminy zlecanych sektorowi pozarządowemu w 2021 roku w formie wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
  w następujących rodzajach zadań:

            1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

            2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

            4) ochrona i promocja zdrowia,

            5) nauka, szkolnictwo wyższe edukacja , oświata i wychowanie.

           

 1. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Gminy Wydminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 1. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wydminy.
 • 3.1. Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:

            1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy,

            2) na stronie internetowej Gminy Wydminy,

            3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.

           

 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.