INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Łukasz
Kategoria:

          Bardzo dobre występy zanotowali wychowankowie LUKS Sport  z Kulturą ZSO Wydminy podczas powiatowych rozgrywek futsal zorganizowanych z okazji XX-lecia Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku. Ostatnie dni, to również wysoka dyspozycja naszych podopiecznych w rozgrywkach ligi wojewódzkiej WMZPN trampkarzy C2, w której po wysokim zwycięstwie nad zespołem rezerw Stomilu Olsztyn ograliśmy również giżycką Mazurię umacniając się na pozycji lidera.

Czytaj więcej: Srebro na wagę złota
Łukasz
Kategoria:

Ostatnie tygodnie są dla nas wszystkich bardzo smutnym czasem. Bestialski atak Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę to najgorszy akt terroru, który cofa nas do mroków walki zjednoczonego świata z faszystami. Wojna trwa i nie możemy poddawać się żądaniom terrorystów i morderców, dlatego starajmy się robić wszystko, aby blokować ten bezsensowny rozlew krwi. Od kilku dni gościmy na swoich zajęciach dwóch chłopaków z Ukrainy. Misha i Andrew, którzy zamieszkali wraz z mamą w Wydminach, trenowali i grali w piłkę nożną na ukraińskich boiskach. Dziś razem przygotowujemy się do walki o wolność.

Czytaj więcej: Piłka zamiast bomb
Bolek
Kategoria:

 

Wydminy, dnia 16 lutego 2022r.

SO.0050.19.2022

WÓJT GMINY WYDMINY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Planowany okres zatrudnienia: od 5 marca 2022r. do dnia 30 listopada 2022r.

I. Wymagania niezbędne:

1) Ukończone 18 lat

2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

4) Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in.: instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

II. Obowiązki animatora:

Do zadań Animatora należy:

1) Wypełnienie powierzonych zadań w okresie trwania projektu.

2) Organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych uwzględniających powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych, wychowanie w duchu szacunku
i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii) zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy.

3) Inicjowanie, organizacja i realizacja imprez sportowych dla różnych grup wiekowych
i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin oraz członków wybranych organizacji społecznych np. ZHP, OSP, Uniwersytety III Wieku itp..

4) Realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy.

 

5)  Zorganizowanie i przeprowadzenie projektów sportowych realizowanych przez Fundację Orły Sportu w skali ogólnopolskiej w roku 2022.

6) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.

7) Promocja swojej gminy, poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych.

Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.

8) Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki oraz Wójta Gminy Wydminy.

9) Przeprowadzenie lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla mieszkańców (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia.

10) Przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną dla uczestników zajęć.

11) Umożliwienie przeprowadzenia kontroli.

12) Przygotowanie raportów miesięcznych.

13) Przygotowanie rocznego raportu pracy.

14) Posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem
i podania  go do publicznej wiadomości.

15) Zamieszczanie wszelkich informacji dotyczących realizowanego programu na tablicy informacyjnej na terenie obiektu.

16) Uczestniczenie w regionalnych szkoleniach dotyczących pracy w roli Lokalnego Animatora Sportu.

17) Nadzór nad mieniem i zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń.

18) Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Wydminach i Gawlikach Wielkich.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) List motywacyjny, CV.

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

3) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - w przypadku posiadania stażu pracy.

5) Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

6) Podpisana klauzula informacyjna oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.

V. Terminy i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia 22 lutego 2022 roku do godz. 13.00 w Kancelarii Urzędu Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy, w zamkniętej kopercie opisanej „Lokalny Animator Sportu 2022”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym.

Wójt Gminy Wydminy zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach projektu LOKALNY ANIMATOR SPORTU 2022.

 

 

Super User
Kategoria:

SO.0050.27.2022

INFORMACJA
Wójta Gminy Wydminy z dnia 7 marca 2022 roku
o przyznaniu dofinansowania z zakresu sportu.

Lp.

Nazwa klubu sportowego

Nazwa zadania

Status wniosku/ decyzja o finansowaniu

Kwota dofinansowania

1

Uczniowski Klub Sportowy „Orły”

Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów i dorosłych mieszkańców Gminy Wydminy.

poprawna/ przyznane dofinansowanie

 

7 730,00zł

2

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sport z Kulturą”

Rozwijanie predyspozycji sportowych i dbanie o zdrowie publiczne mieszkańców Gminy Wydminy w 2022 roku

poprawna/ przyznane dofinansowanie

50 000,00 zł

3

Uczniowski Klub Sportowy „Promień „

Organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów i mieszkańców Gminy Wydminy w zakresie piłki siatkowej

poprawna/ przyznane dofinansowanie

10 000,00 zł

4

LKS Mazur Wydminy

Wspieranie i upowszechnianie sportu – Organizowanie rozgrywek piłki nożnej w I grupie wiekowej - Senior

poprawna/ przyznane dofinansowanie

40 000,00zł

5

Fundacja Dystans

Rozwój Kultury Fizycznej i Sportu

poprawna/ przyznane dofinansowanie

12 000,00 zł

                                                          

Kategoria:

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w tym roku obchodzi swoje 30-lecie.
W związku z powyższym zaplanowano jak co roku wydarzenie, w których bezpłatnie, będą mogli uczestniczyć mieszkańcy oraz osoby przebywający w tym czasie na Mazurach.

Będzie to V Potrójna Mazurska Pętla- cykl jubileuszowy -  impreza biegowa, w której co roku bierze udział wielu miłośników biegania również z różnych regionów Polski. W tym roku organizator planuje potrójne wydarzenie. Biegi odbędą się w Krutyni, Olecku oraz w Giżycku. Trzy biegi, na trzech dystansach, na trzydziestolecie Fundacji.

Więcej informacji:

http://jeziora.com.pl/2021/08/23/v-mazurska-petla-biegowa-cykl-jubileuszowy/

Zapisy: elektronicznezapisy.pl