INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Informację

Admin
Odsłony: 3527

 

SO.0050.111.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 21 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 754 ze zm.) oraz uchwały Nr XLI/290/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Wydminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i uchwały Nr XLV/312/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 06 września 2018 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wydminach podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz z wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

 

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Czarnówka, Gawliki Wielkie, Grądzkie, Pietrasze (wieś: Gajlówka), Szczybały Orłowskie

Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich, Gawliki Wielkie 32, 11-510 Wydminy

2

Sołectwa: Gajrowskie, Orłowo (osada: Łękuk Mały, Róg Orłowski)

Świetlica Środowiskowa w Orłowie,

Orłowo 37A, 11-510 Wydminy

3

Sołectwa: Biała Giżycka, Okrągłe (osada: Skomack Mały), Pamry, Talki (osada: Rostki)

Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach, Szkoła Filialna w Talkach,

Talki nr 2, 11-510 Wydminy

4

Sołectwa: Cybulki, Dudka, Gawliki Małe (osada: Gębałki), Malinka, Mazuchówka, Ranty, Radzie, Siemionki, Sucholaski (osada: Grodkowo), Szczepanki, Wężówka

Ośrodek Zdrowia w Wydminach,

ul. Giżycka 6, 11-510 Wydminy

5

Sołectwo: Wydminy (przysiółek: Ernstowo)

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, ul. Grunwaldzka 94, 11-510 Wydminy

(budynek stołówki)

6

Sołectwa: Berkowo, Hejbuty, Pańska Wola (osada: Pańska Wola), Zelki (osada: Krzywe, przysiółek: Franciszkowo)

Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach, Szkoła Filialna w Zelkach,

Zelki 1, 11-510 Wydminy

7

Sołectwo: Siedliska

Świetlica Wiejska w Siedliskach,

Siedliska 32, 11-510 Wydminy

8

Dom Pomocy Społecznej w Wydminach

Dom Pomocy Społecznej w Wydminach

ul. Źródlana 2, 11-510 Wydminy

– obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • całkowitej niezdolności do pracy;
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  • o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, który m przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Olsztynie III najpóźniej do dnia 08 października 2018 r.

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • całkowitej niezdolności do pracy;
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  • o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, który m przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Wydminy

                                                                                                                                                                                  (-) Radosław Król

Kategoria: