„Stypendia Pomostowe” na pierwszy rok studiów

  „Stypendia Pomostowe” na pierwszy rok studiów

 

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z Gminy Wydminy, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2016/2017 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy (w sumie stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych).

 

 

Aplikować o stypendium na I rok studiów może maturzysta 2016 z terenu Gminy Wydminy, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2016 i:

  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu – na podstawie algorytmu, który  znajduje się poniżej);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2016/2017 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto, lub 1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • uzyska rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu, tj. Stowarzyszenia „Echo Wydmin” lub Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”.

 

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 

  • Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
  • Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
  • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
  • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.

 

Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

 

 

Wnioski należy składać do 29 lipca do godziny 15.00: osobiście/listownie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach (pierwsze piętro w budynku GOK) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wydminy@wydminy.info.pl (liczy się data wpłynięcia wniosku).

 

Maturzyści, którzy uzyskają rekomendację jednego z w/w stowarzyszeń poproszeni zostaną o złożenia wniosku on-line za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej.

 

Patronat Honorowy nad Programem Stypendialnym na terenie Gminy Wydminy sprawuje Pani Maria Dolecka – Zastępca Wójta Gminy Wydminy.

 

Program Stypendia Pomostowe na terenie gminy Wydminy realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Gminy Wydminy, który zapewnia niezbędny wkład własny do Programu, za co w imieniu młodzieży serdecznie dziękujemy! 

Formularz w zakładce – Pliki do pobrania

Przewiń do góry
Skip to content