UWAGA PRZYPOMINAMY O KOŃCZĄCEJ SIĘ AKCJI „Warmię i Mazury Kochamy o przyrodę dbamy” Wiosenne działania na Warmii i Mazurach”.

UWAGA PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCEJ DO 12 MAJA AKCJI !!!!!!

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zaprasza serdecznie dzieci i młodzież szkolną, pedagogów, członków organizacji pozarządowych i innych instytucji, pracowników samorządowych oraz grupy nieformalne do udziału w tegorocznych Wiosennych Działaniach na Warmii i Mazurach. Inicjatorem wieloletnich Wiosennych Działań jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przy współpracy z centrami edukacji ekologicznej.

 
Kolejna edycja akcji przebiegnie pod hasłem: „Warmię i Mazury kochamy, o przyrodę dbamy” i potrwa od 3 marca do 30 kwietnia br.
 
Przypominamy, że to edukacyjne przedsięwzięcie ma charakter konkursowy. Instytucje najbardziej zaangażowane mogą ubiegać się o nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 
Według przyjętych założeń tegoroczne działania będą dotyczyły dwóch obszarów tj.:
1 – edukacja przyrodnicza
2 – edukacja odpadowa.
 
W ramach edukacji przyrodniczej zapraszamy do udziału w trzech poddziałaniach:
A. Szkolne ostoje przyrody
B. Inwentaryzacja przyrodnicza
C. Przyroda moich dziadków
 
A. Szkolne ostoje przyrody. W porozumieniu z właścicielem terenu należy wyznaczyć „Szkolną ostoję przyrody” – ciekawy obiekt przyrodniczy w najbliższej okolicy szkoły lub przedszkola. Może to być stare drzewo, fragment łąki, strumyk, ciekawa skała, itp. Wybrana ostoja powinna pełnić funkcje edukacyjne. Terenem opiekują się uczniowie, klasy. Uczniowie powinni przeprowadzić niezbędne działania porządkowe i ochronne oraz sporządzić dokumentacje ostoi, poznać historię i walory przyrodnicze ostoi oraz zaznajomić się z zagrożeniami mogącymi mieć wpływ na jej przetrwanie. Uczniowie powinni dowiedzieć się czy analizowany cenny pod względem przyrodniczym obiekt, użytek kwalifikuje się do zgłoszenia gminie jako kandydat do objęcia ochroną.

B. Inwentaryzacja przyrody. Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej najbliższej okolicy. Może ona dotyczyć jednego wybranego elementu przyrody (stare drzewa, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, gniazda bocianów, gniazda jaskółek itp.) lub całego spektrum walorów przyrodniczych okolicy, (np. aleje przydrożne, rezerwaty przyrody itp.). Uczniowie powinni dowiedzieć się czy analizowany cenny pod względem przyrodniczym obiekt, użytek kwalifikuje się do zgłoszenia gminie jako kandydat do objęcia ochroną.

C. Przyroda moich dziadków. Uczniowie powinni przeprowadzić wywiady ze starszymi osobami by dowiedzieć się, jak zmieniała się przyroda w ich najbliższej okolicy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Jak kiedyś ludzie korzystali z przyrody? Co było przyczyną zmian w środowisku? Jakie gatunki roślin i zwierząt były kiedyś liczniejsze niż teraz? Jakie gatunki roślin uprawiano w przydomowych ogródkach kwiatowych, warzywnych i drzewa owocowe w sadach? Jakie rośliny uprawiali rolnicy? itp. Zebrane informacje uczniowie powinni opisać w formie artykułu i dokumentacji zdjęciowej.
 
W ramach edukacji odpadowej zapraszamy do udziału w dwóch poddziałaniach:
A. Dzikie wysypiska zagrażające przyrodzie
B. Przyroda bez elektroodpadów
 
A. Dzikie wysypiska zagrażające przyrodzie. Inwentaryzacja przez uczniów dzikich wysypisk, wystawa prac w szkole i urzędzie gminy. Objęcie przez uczniów, przy współpracy z gminą, opieką jednego lub kilku miejsc zaśmieconych – ustawienie tablic informacyjnych, uporządkowanie, ewentualne zagospodarowanie miejsc.

B. Przyroda bez elektroodpadów. Zorganizowanie i przeprowadzenie przez uczniów zbiórki elektroodpadów. Zaangażowanie społeczności lokalnej w zbiórkę, odzysk i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej oraz aktywna edukacja dotycząca zagospodarowania elektroodpadów na terenie swojej miejscowości.
 
Uczestnicy Wiosennych Działań muszą wykazać udział w przynajmniej dwóch działaniach spośród pięciu wyżej wymienionych. Działania powinny być realizowane w okresie od 3 marca do końca kwietnia br. W formularzu sprawozdania (wzór dostępny poniżej) należy umieścić krótki opis zrealizowanych dwóch działań oraz zamieścić link do strony internetowej, gdzie w szerszy sposób przedstawione są podjęte działania (opisy i zdjęcia). Formularz sprawozdania należy złożyć na papierze (listownie albo osobiście) do dnia 12 maja br. w Mazurskim Centrum Edukacji Ekologicznej (adres: ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko). Kapituła złożona z przedstawicieli WFOŚiGW w Olsztynie oraz centrów edukacji ekologicznej w Olsztynie, Elblągu, Ełku i Giżycku oceni prace i wyłoni grupę najbardziej zaangażowanych w działania uczestników.
 
Uroczyste podsumowanie Akcji Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach planowane jest
w Olsztynie  dniu 7 czerwca br.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU .
 

Przewiń do góry