INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Super User
Kategoria:

W dniu 4 kwietnia odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień przedsiębiorcom z Warmii i Mazur. Laureaci w salach kopernikowskich olsztyńskiego zamku otrzymali statuetki i tytuły „Kosynierów Przedsiębiorczości Polskiej”. Tytułem „Kosyniera Przedsiębiorczości” są nagradzani przedsiębiorcy, którzy reprezentują wyłącznie polski kapitał, w prowadzonej działalności gospodarczej osiągają sukcesy oraz którym nieobca jest wrażliwość społeczna. Podczas gali doceniony został również Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, który jako przedstawiciel samorządu stwarzającego najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, odebrał statuetkę „Kosyniera Przedsiębiorczości”.

Czytaj więcej: Wójt Gminy Wydminy „Kosynierem Przedsiębiorczości”
Anna
Kategoria:

Dziś o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Wydminy odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Gminą Wydminy – reprezentowaną przez Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla oraz Skarbnik Gminy Wydminy Krystynę Truchan, a Urzędem Marszałkowskim Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – reprezentowanym przez Wicemarszałek Sylwię Jaskulską.
Umowa dotyczy wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy Wydminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych. 
Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Wartość ogólna projektu: 996 479,24 zł.
Wydatki kwalifikowane: 752 090,93 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 639 277,29 zł.
Procent dofinansowania: 85%.

Czytaj więcej: Podpisanie umowy.
Anna
Kategoria:
SO.0050.11.2018
Zarządzenie Nr 5/2018
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 19 stycznia 2018 roku
 
w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) samochodu stanowiącego własność Gminy Wydminy oraz powołanie komisji przetargowej.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1. 1. Dokonać sprzedaży samochodu pożarniczego BUS Lublin  FS 331412 o nr rejestracyjnym NGI E293, nr identyfikacyjny SUL331412Y0042469, rok produkcji 2000, stanowiący własność Gminy Wydminy, który do tej pory użytkowany był przez OSP w Wydminach. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. 1. Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję w składzie:
  1. Pani Alina Romanowicz– przewodnicząca Komisji;
  2. Pan Jarosław Bereza – członek Komisji;
  3. Pan Piotr Bereza – członek Komisji;
  4. Pani Jolanta Bazylak – członek Komisji
  5. Pani Martyna Choroszewska – członek Komisji
  6. Pani Beata Witkowska – członek Komisji.
  1. W przypadku nieobecności, któregoś z członków, Komisja działa bez uzupełnienia składu w składzie co najmniej trzyosobowym.
  2. W przypadku nieobecności przewodniczącej komisji, Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1, w prasie lokalnej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wydminy.
 
§ 4. Organizator zastrzega, iż przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Więcej informacji na stronie www.bip.wydminy.pl: 

http://bip.wydminy.pl/akty/118/821/Zarzadzenie_Nr_5_2F2018_w_sprawie_sprzedazy_w_drodze_I_przetargu_ustnego_nieograniczonego__28licytacji_29_samochodu_stanowiacego_wlasnosc_Gminy_Wydminy_oraz_powolanie_komisji_przetargowej/

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie.