WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ TYM RAZEM PRZEZ INTERNET

W związku z rozstrzygniętym konkursem w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży Gmina Wydminy w dniu 13 sierpnia 2020 r. podpisała umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Instytucją Zarządzającą Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży z siedzibą w Warszawie na realizację projektu pn. „Muzyka łączy narody”.

Wymiana dotyczy młodzieży z gminy Wydminy oraz ukraińskiego miasta Klewań. Celem podstawowym projektu jest nawiązanie i wzmacnianie przyjaznych relacji polsko-ukraińskich poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób. Pośrednio projekt będzie opierał się na tworzeniu inicjatyw młodzieży z terenów wiejskich, na nabywaniu kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także promowaniu wartości tolerancji, kultury ludowej i współpracy oraz wymianie doświadczeń. Wartość dofinansowania wynosi 47 445,18 zł (tj. 11 146 EUR) co stanowi 100%wartości projektu.

Głównym tematem projektu jest różnorodność wielokulturowa i dialog międzykulturowy między młodzieżą z Ukrainy i z Polski. Koncepcja projektu opiera się na stworzeniu m.in. wspólnego koncertu, wystawy prac i albumów pamiątkowych.

Muzyka łączy obyczaje i narody z pewnością jest tą dziedziną kultury, która najłatwiej pokonuje granice, zaciera różnice i buduje wspólnotę między narodami. Projekt jest wyzwaniem, ale i możliwością wartościowego działania młodych ludzi, które tym razem będzie przeprowadzane na odległość.

Projekt w całości zostanie przeprowadzony w formie online. Zmiana formuły projektu ze spotkań młodzieży w obu krajach na spotkania online projektu została wprowadzona przez Instytucję Zarządzającą przed ogłoszeniem wyników konkursu. Powodem zmian jest pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 z wiążącymi się z tym obostrzeniami w Polsce, Europie i na świecie (zamknięcie granic, wstrzymanie pasażerskiego transportu międzynarodowego, zawieszenie pracy szkół).

Trwająca sytuacja wymusiła dokonanie radykalnych zmian i dostosowania koncepcji projektu do realiów. Mimo przekształcenia projektu jego wartość edukacyjna pozostała niezmieniona, a dodatkowo stała się innowacyjna, gdyż udział młodzieży z dwóch różnych krajów, spotykających się zdalnie jest czymś nowym i niepraktykowanym w naszych społecznościach. Spotkania online z udziałem młodzieży (18 osób z Klewania i 18 osób z terenu gminy Wydminy) będą odbywały się przez 10 dni począwszy od 18 do 22 września, z dwudniową przerwą i kolejno od 25 do 29 września, wsparte obecnością i prowadzeniem przez trenerów i opiekunów grup.

(Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób)

Przewiń do góry
Skip to content